Slamtömning enskilda avlopp

Vi ansvarar för all slamtömning av enskilda avlopp i vår region. Tömningen utförs av vår entreprenör Suez Environment. Utöver den regelbundna slamtömningen erbjuder vi jour dygnet runt.

Vi tömmer enligt schema under perioden mars till november. Två veckor innan tömning får du ett kort med information om vilken vecka slambilen kommer.

Du är alltid välkommen att beställa enskilda tömningar.

 

Nytt enskilt avlopp

Alltid när du funderar på att lägga ned ett nytt enskilt avlopp, eller göra en förändring på det befintliga, så ska du ta kontakt med kommunens Miljö- och Hälsoskyddsavdelning. Det är tillståndspliktigt att göra förändringar på ditt enskilda avlopp. Information om vad som gäller finns på kommunens hemsida.

Om du ska göra en förändring så är det viktigt att tänka på hur hämtningen av slam skall ske. Slambilar är tunga fordon som kräver mycket utrymme. Ditt enskilda avlopp måste även planeras så att det blir bra ur arbetsmiljösynpunkt för slamtömnings-personalen. Uppfylls inte vissa minimikrav så kan du få betala extra avgifter för olika anpassningar i hämtningen. Observera att dessa krav gäller för alla enskilda avlopp, även gamla sådana som gjordes för många år sedan.

FRÅGOR & SVAR
Vad bör jag tänka på när det gäller mitt nya enskilda avlopp?

Nivåskillnad

Nivåskillnaden mellan botten på avloppsanläggningen och tömningsfordonets uppställningsplats får inte överstiga 5 meter. Anledningen är att det inte går att suga slam hur högt som helst, oavsett utrustning.

Långa slangdragningar

Ett enskilt avlopp bör ha en placering som innebär att slangdragning inte överstiger 10 meter, helst kortare. Fastighetsägare som har ett enskilt avlopp där vi behöver dra slangen längre än 10 meter och/eller där avloppet ligger i ojämn terräng bör överväga åtgärder för att åtgärda detta. Du kan exempelvis gräva ner en fast tömningsledning (max 60 meter) eller lägga en lös slang som kan kopplas på när det är dags för slamsugning.

De kunder som i framtiden har slangdragningar längre än 10 meter riskerar tilläggsavgifter för extrapersonal. Att använda extrapersonal är i dagsläget enda möjligheten att tömma ett enskilt avlopp enligt arbetsmiljöverkets regelverk.

Tunga betonglock

Brunnslocket skall kunna öppnas av en person. Det får därför inte vara för tungt eller för svårt att öppna. Om locket skall lyftas av helt och hållet får det inte väga mer än 15 kg. Om det enkelt kan dras åt sidan utan att lyftas kan en dragkraft på 35 kg vara acceptabelt. Då ska locket även ha någon form av handtag.

Många brunnslock av betong väger för mycket. Vill du ersätta ditt betonglock finns det lätta lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din slambrunn. Du hittar dessa enklast om du söker på ”Lätta brunnslock” på internet.

Om du av olika anledningar inte vill byta ut ditt tunga brunnslock måste du ordna med ett tillfälligt lätt brunnslock under perioden som din slambrunn skall tömmas. Du som fastighetsägare ansvarar för att detta tillfälliga lock är säkert så att inte människor eller djur kan trilla ned i brunnen.

Vändplatser och farbara vägar i anslutning till det enskilda avloppet

En bra transportväg fram till ditt enskilda avlopp är viktigt då slamsugningsfordon är stora och tunga. Att en personbil tar sig fram längs vägen är ingen garanti för att slambilen kan det. Det är alltid chauffören som gör en bedömning om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma. En farbar väg för slamsugningsfordon innebär följande:

 • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
 • Ingen växtlighet inom 1 meter på vardera sidan av vägbanan.
 • Fri höjd på 4,6 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Ha en hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. Slambilen väger mellan 16–26 ton beroende på last. Gräsbevuxna ytor tål inte denna belastning, särskilt inte efter regnperioder eller våren.
 • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Vändplats skall finnas i anslutning till ditt enskilda avlopp. Backning är inte ett körsätt utan skall endast utföras för att vända slambilen.

Vad händer om slamtömning inte kan utföras enligt arbetsmiljöverkets regelverk?

Gästrike återvinnare är alltid skyldiga att utföra slamtömning även då arbetsmiljöverkets regelverk inte uppfylls. Tömningen kommer då att anpassas och utföras med extrapersonal som hjälper till med de tunga momenten. Denna anpassning innebär extra kostnader för dig som kund.

FRÅGOR & SVAR
Vad kostar det?
Vad gäller vid akut slamtömning?

Vid akut slamtömning kontakta vår kundservice på telefon 020-63 00 63 vardagar mellan kl 8-15. Du kan dygnet runt göra en beställning på akut slamtömning genom att fylla i beställningsformuläret “Beställ extratömning” här på hemsidan.

Helger och efter kl 15 på vardagar kontaktar du Suez på deras jourtelefon 026-456 78 00. Tänk på att det utöver ordinarie priser tillkommer en avgift vid extratömning och att helgtaxa gäller i samband med helger. En vanlig vecka utan röda dagar innebär det att helgtaxa gäller från att växeln stänger kl 15 på fredag till den öppnar igen måndag kl 8.

I avfallstaxan hittar du information om vilka avgifter som tillkommer vid extratömning av slam.

-> Till avfallstaxan

Jag vill ha slamtömning, hur går jag tillväga?

Om du vill beställa tömning eller har frågor om nytt abonnemang är du välkommen att kontakta Gästrike återvinnare på 020–63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se. Du kan själv fylla i beställningsformuläret här på vår hemsida. Gäller det ett nybyggt hus fyller du i “Nybyggt hus” eller har du flyttat in i ett befintligt hus fyller du i “Flyttanmälan”.

Hur ansöker jag om längre hämtningsintervall?

Det finns möjlighet att söka dispens för längre hämtningsintervall. Det kan du göra genom att fylla i formuläret “Förlängt tömningsintervall slam”. Om du sedan tidigare har en dispens så gäller den fram till utgångsdatumet. Se nedan allmänna villkor för dispensprövning.

 • Avloppsanläggningen ska ha tillräckligt god funktion och volym så att den fungerar som avsett. Om de förhållanden som redovisas i ansökan ändras väsentligt, gäller inte beslutet.
 • Beslutet är personligt och gäller inte för ny fastighetsägare.
 • Förlängt hämtningsintervall kan beviljas med högst 10 års intervaller.
 • En avgift tas ut för handläggning av ansökan.

Till blankett för ansökan om förlängt tömningsintervall slam

Vad bör jag tänka på inför tömningen?

För att kunna tömma behöver vi din hjälp. Det är du som fastighetsinnehavare som ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Det här är viktigt för dig att tänka på:

Kontakta Suez vid perioder med dålig väg

På våren är många vägar dåliga. Om du sätter upp skyltar om maxbelastning ska du förtydliga för Suez om slambilen får köra på vägen eller inte. Chauffören behöver veta om de får köra på vägen fast slambilen har högre vikt. Du som äger fastigheten ansvarar för att tillfartsväg och vändplats håller att köra på för den tunga slambilen. Slambilen väger mellan 15–27 ton beroende på last och då behövs ett kraftigt bärlager med singel för att vägen skall hålla. Gräsbevuxen väg, särskilt vid perioder med stor nederbörd, vet vi av erfarenhet inte håller för slambilen.

Ha en synlig adress

Ha en väl synlig adressnummerskylt på fastigheten så att slambilen hittar till dig.

Markera slamanläggningen

För att chauffören skall hitta din slamanläggning behöver slamavskiljaren/tanken vara markerad med t ex en pinne och/eller flagga inför varje tömning. Finns det flera slamanläggningar behöver alla markeras på samma sätt.

Vägen behöver vara minst 3,5 meter bred

Vägen behöver vara minst 3,5 meter bred och ha 1 meter fritt på vardera sida om vägen för att slambilen ska komma fram.

Fri höjd på 4,6 meter

Slambilen är väldigt hög och behöver 4,6 meter fri höjd. Tänk igenom om du har trädgrenar, portaler och ledningar.

Vändplats

Det skall alltid finnas en vändplats i så nära anslutning som möjligt till slamanläggningen (optimalt inom 20 meter). Backning med slambil långa sträckor är inte tillåtet.

Går brunnslocket att öppna?

Se till att brunnslocket är helt frilagt och olåst så att det går att öppna.

Frilagt = Locket får inte vara övertäckt eller försett med prydnader när chauffören ska tömma slamanläggningen. Röj bort eventuell växtlighet runt locket. Ta bort eventuella prydnader. Underkanten på brunnslocket skall ligga i nivå med omgivande markyta. På gamla slamanläggningen har marken runt locket ofta blivit högre så att locket ligger infällt gräsmattan vilket fastighetsägaren behöver åtgärda.

Olåst = Av säkerhetsskäl skall locket vara utrustat med anordning som försvårar för barn att öppna det. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att en sådan finns. Vi rekommenderar låsmutter eller saxsprint. Lås är inte att rekommendera eftersom chauffören inte har tillgång till nyckeln.

Brunnslocket skall kunna öppnas av en person. Det får därför inte vara för tungt eller för svårt att öppna. Om locket skall lyftas av helt och hållet får det inte väga mer än 15 kg. Om det enkelt kan dras åt sidan utan att lyftas kan en dragkraft på 35 kg vara acceptabelt. Då ska locket även ha någon form av handtag. Du är välkommen att kontakta Suez:s kundtjänst på 026–4567800 om du vill ha råd om nytt brunnslock.

Många brunnslock av betong väger för mycket. Vill du ersätta ditt betonglock finns det lätta lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din slambrunn. Du hittar dessa enklast om du söker på ”Lätta brunnslock” på internet.

Om du av olika anledningar inte vill byta ut ditt tunga brunnslock måste du ordna med ett tillfälligt lätt brunnslock under perioden som din slambrunn skall tömmas. Du som fastighetsägare ansvarar för att detta tillfälliga lock är säkert så att inte människor eller djur kan trilla ned i brunnen.

Öppna ventilerna efter tömning för att undvika avloppslukt

När vi tömmer slutna tankar kan luft sugas ur vattenlåsen, det kan ge avloppslukt i fastigheten. För att undvika det kan du öppna eventuella ventiler för avluftning och fylla vattenlås efter tömningen.

Tömning vintertid

På vintern är det viktigt att vägen är ordentligt plogad eller rejält sandad vid ishalka. Den plogade ytan behöver vara 3,5 meter bred för att slambilen skall kunna komma fram. Kom även ihåg vändplatsen. Brunnslocket/kopplingen behöver skottas fram ordentligt men fram till slamanläggningen räcker det med en lätt skottad gångväg för chauffören.

Maxlängd på slangdragning

Ett enskilt avlopp bör ha en placering som innebär att slangdragning inte överstiger 10 meter, helst kortare. Där vi behöver dra slangen längre än 10 meter och/eller där avloppet ligger i ojämn terräng bör det åtgärdas. Idag ingår slangdragning upp till 20 m i priset. Längre slangdragningar på max 50 m innebär extrakostnader.

De kunder som i framtiden har slangdragningar längre än 10 meter riskerar tilläggsavgifter för extrapersonal. Du kan exempelvis gräva ner en fast tömningsledning eller lägga en lös slang som kan kopplas på när det är dags för slamsugning.

Om vi inte kan tömma

Kontakta kundtjänst på 020–63 00 63 om du vet att något blockerar vägen eller något annat hindrar slambilen från att komma fram. Om slambilen inte kommer fram kan du få betala en avgift fast vi inte kunde tömma.

Varför ser det ut som att min anläggning inte är tömd fast ni nyss har tömt?

Viktigt att du tar bort locket och ser efter. Efter en nyligt gjord slamtömning kan det synas rester av slam på ytan vilket är helt normalt. En slambrunn fylls upp med vatten igen på bara några dygn efter en slamtömning.

Min slamtömning är försenad, vad ska jag göra?

Din anläggning ska inte behöva ta skada av några veckors försening. Har du en sluten tank eller om du av andra anledningar anser att läget är akut, kontakta vår kundservice på telefon 020–63 00 63 så prioriterar vi självklart en slamtömning hos dig.

Vilka åtgärder bör jag vidta efter slamtömning?

Efter varje slamtömning bör du ta bort locket och kontrollera statusen på slamanläggningen. En slambrunn fylls upp med vatten igen på bara några dygn.  Efter en nyligt gjord slamtömning kan det synas rester av slam på ytan vilket är helt normalt. Enda möjligheten som du har att kontrollera din slamanläggnings funktion är precis efter tömning så ju snabbare du kan göra det, desto bättre.

Om du har en trekammarbrunn och den ännu inte hunnit fyllas upp med vatten är det fördelaktigt för din slamanläggningsfunktion om du själv gör en vattenåterfyllning. Detta innebär att du tar en vattenslang och fyller på med vatten. När du gör detta skall återfyllningen ska det ske åt motsatta hållet som avloppsvattnet rinner, dvs börja fyll vatten från kammare tre och fortsätt tills kammare tre och två har vatten ända upp till övergångarna i mellanväggarna.

Anledningen till att göra en aktiv återfyllning med vatten är att tvinga bort slamrester som är kvar efter tömning från kammare tre. Finns det slamrester i den kammaren är det risk att slampartiklar kan rinna ut i markbädden/infiltrationsområdet. Det förkortar livstiden på markbädden/infiltrationsområdet och kan på sikt orsaka akuta stopp i utflödet från slamanläggningen.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenåterfyllning blir gjord. Personalen i slambilen kan inte fylla på vatten eftersom slambilarna inte har med sig rent vatten ut i bilen utan kan bara suga ut sådant som finns i slamavskiljaren.

Kontrollera slamanläggningen några gånger mellan tömningarna

Det är viktigt att du som fastighetsägare kontrollerar hur det ser ut i slambrunnen mellan tömningarna. Lyft på locket några gånger varje år för att se att allt ser bra ut. Särskilt viktigt att göra detta är någon vecka före slamtömning eftersom det är då som du har en möjlighet att bedöma om ditt tömningsintervall fungerar.

I en trekammarbrunn ska man se en så kallad ”slamkaka” på ytan i den första kammaren som avloppsvattnet kommer till, men väldigt lite i de övriga kamrarna.

Blir slamkakan tjockare än 2–3 dm, och det dessutom finns slamkaka i tre kamrar, betyder det att belastningen är högre än vad slamanläggningen är byggd för. Risken är då stor att slam läcker ut i den efterföljande markbädden/infiltrationsområdet och orsakar akuta stopp.

Det enklaste sättet att åtgärda det är att tömma slamanläggningen oftare. De flesta slamanläggningar töms normalt 1–2 gånger per år.

Kontakta vår kundtjänst på 020–63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se för att ändra ditt tömningsintervall.

Har du T-rör på utloppet?

På utloppet i en trekammarbrunn ska det finnas ett T-rör. Den är ett sista skydd mot att slam rinner ut från brunnen till den efterföljande markbädden/infiltrationsområdet. Saknas T-röret är risken stor att du förkortar livslängden på markbädden/infiltrationsområdet och måste gräva om den. Många gamla slamanläggningar har T-rör av betong och dom brukar vittra sönder till slut. Saknar du T-rör kan du köpa nya hos en vanlig VA-firma.

Slamanläggningar med väldigt små tömningshål

För att kunna tömma en slambrunn behöver tömningshålen vara minst 50 cm i diameter. Det är viktigt att slamtömningspersonalen ser ner i brunnen så att all slamkaka kan sugas ut. En del äldre slamanläggningar har tömningshål som är väldigt små, bara så stora att slangen kan föras ned. Då är det omöjligt för personalen att se vad som sugs ut ur brunnen och det blir alltid slamrester kvar.

För att fixa det behöver slamanläggningar med små tömningshål tömmas med spolbil med jämna mellanrum. Annars lagras slammet tills det inte ryms mer slam i brunnen.

Slamtömning med spolning ingår inte i en vanlig slamtömning utan måste beställas av fastighetsägaren. Vid slamtömning med spolning tillkommer alltid tilläggsavgifter för slamtömningen. Kontakta vår entreprenör SUEZ  på 026–45 67 800 om du vill beställa eller har frågor om spolning.

 

Minireningsverk

Minireningsverk används för att behandla blandat avloppsvatten från små enskilda avlopp. Tekniken som används för rening är sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Den biologiska behandlingen sker med aktiva organismer, främst bakterier.

Det är tekniska skillnader mellan olika minireningsverk. Fabrikantens instruktioner för tillsyn, drift och underhåll måste därför alltid följas.

Några generella råd är

 • Se till att en sakkunnig person utför årlig kontroll och service. Säkraste sättet för dig att se till att det sköts är att du tecknar ett serviceavtal. Försäkra dig om att service genomförs professionellt och med rätt intervall.
 • Kontrollera regelbundet att det finns fällningskemikalier till minireningsverket. Utgående vatten från ett minireningsverk ska vara klart, ofärgat och luktfritt. Är det inte det krävs åtgärder från dig.
 • Kontrollera larm från anläggningen.

Mer information om minireningsverk hittar du på Avloppsguidens webbplats.

FRÅGOR & SVAR
Hur fungerar slamtömning av minireningsverk?

Alla minireningsverk behöver tömmas enligt fabrikantens instruktioner. I denna region utför Gästrike återvinnares entreprenör tömning av minireningsverk. Det sker enbart med konventionell slamtömningsteknik. Det innebär att allt slam sugs ut ur anläggningen. Avvattningsbilar finns inte.

Ett minireningsverk är betydligt mer komplicerat än en traditionell slamanläggning. Det finns ett stort antal olika modeller på den svenska marknaden. Det innebär att fastighetsägare som har ett minireningsverk behöver vara extra noga med förberedelserna inför varje enskild tömning så att det inte uppstår skador och driftstopp på minireningsverket.

Viktigast att tänka på vid slamtömning av minireningsverk:

 • Precis som på en vanlig slamanläggning ska locken till minireningsverket vara lättillgängliga. Ta bort grenar och växtlighet runt locken.
 • Det ska vara tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske. Markera vilka lock som ska öppnas vid slamtömning
 • Tydliga instruktioner för slamtömning ska finnas i direkt anslutning till anläggningen. Inuti minireningsverket ska det tydligt framgå med markeringar var slamsugning ska ske.
 • Om man ska tömma till en viss nivå i anläggningen ska denna nivå vara tydligt markerad i minireningsverket.
 • Fastighetsägaren är skyldig att vidta omfattande åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning med slambil. Om minireningsverket har mycket komplicerat tömningsförfarande kan enda lösningen vara att fastighetsägaren eller annan sakkunnig person deltar vid själva tömningen. Beroende på tömningsförfarande kan tilläggsavgifter för slamtömning tillkomma.

I vissa fall finns det möjlighet för fastighetsägaren att själv tömma minireningsverket och kompostera slammet. Tillstånd för det måste du söka hos din kommuns miljökontor.

 

Fosforfilter

Ett fosforfilter består av en typ av brunn som fylls med en utbytbar filterkassett eller filtermaterial i lösvikt. Fosforfilter är ett komplement till biologisk behandling i form av t.ex. en markbädd och används ofta där man anser risknivån vara hög t.ex. nära vattendrag.

Gästrike återvinnare rekommenderar att alltid bygga fosforfällor med säck eftersom de är lätta och billiga att tömma, för dig som kund.

FRÅGOR & SVAR
Hämtning och behandling av filtermaterial?

Filtermaterialet bör bytas vartannat år, men tiden kan variera beroende på belastningen till fosforfällan och storleken.

Som fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare är det ditt ansvar att beställa nytt filtermaterial hos din leverantör och byta filterkassetten. Gästrike återvinnare hämtar sedan filterkassetten med en kranbil. Tänk därför på att placera fosforfällan så det finns en väg fram till den som är anpassad för tunga fordon.

Vändplatser och farbara vägar i anslutning till filterkassetten.

En bra transportväg fram till hämtningsplatsen är viktigt då fordonen är stora och tunga. Att en personbil tar sig fram längs vägen är ingen garanti för att kranbilen kan det. Det är alltid chauffören som gör en bedömning om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma. En farbar väg för våra kranbilar innebär följande:

 • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
 • Ingen växtlighet inom 1 meter på vardera sidan av vägbanan.
 • Fri höjd på 4,6 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Ha en hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor tål inte belastning från kranbilen, särskilt inte efter regnperioder eller under våren.
 • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Vändplats skall finnas i anslutning till hämtningsstället. Backning är inte ett körsätt utan skall endast utföras för att vända kranbilen.

Undantag för hämtning av fosfor

Du som har egen mark och tillstånd från kommunens miljökontor har möjlighet att ta hand om och behandla ditt filtermaterial själv.

Hämtning av filtermaterial i säck

Nytt filtermaterial och byte av filtermaterial ingår inte i tjänsten utan måste beställas och ombesörjas av fastighetsägaren. När bytet är genomfört hämtar Gästrike återvinnare filtersäcken på fastigheten med kranbil. För att kunna hämta filtersäcken gäller följande:

 1. Avståndet mellan farbar väg och ytan där filtersäcken placeras får vara max 5 meter. Vikten på filtersäcken får inte överstiga 1000 kg.
 1. Den fria höjden bör vara minst sju meter över kranbilen och över sträckan mellan bilen och fosforfiltret.
Hämtning av löst filtermaterial i filterbrunn

Löst filtermaterial måste hämtas med en särskild torrsugningsbil och kan inte tömmas i samband med slamtömning. Filtermaterialet måste också behandlas separat och kan inte behandlas tillsammans med slam från enskilda avlopp. För att torrsugningsbilen skall komma åt filterbrunnen gäller samma krav på framkomlighet som för slamanläggningar.

Fastighetsägaren ansvarar för nytt filtermaterial läggs ned i filterbrunnen snarast möjligen efter att bytet gjorts. Så länge som fosforfiltret är tomt fungerar inte det enskilda avloppet enligt villkoren i tillståndet från kommunens miljökontor.

Hur beställer jag hämtning?

Gammalt filtermaterial är hushållsavfall och ska därför tömmas och behandlas via Gästrike återvinnare.

Kontakta kundservice på 020–63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se för att beställa hämtning av filtermaterial.

Latrinhämtning

För att få latrinhämtning behöver du ett latrinabonnemang. Här hittar du praktisk information om hämtning, extra hämtning och avgifter.

Vi hämtar endast latrintunnor köpta från Gästrike återvinnare. De rymmer 37,5 liter och är 42 cm höga och 38 cm i diameter. Latrintunnor finns att hämta på samtliga återvinningscentraler i regionen.

Hämtningsdagar för latrin 2019

Latrinsäsongen pågår mellan vecka 22-23 fram till vecka 36-37 och dina hämtningsdagar hittar du här:

Gävle kommun (pdf)
Hofors kommun(pdf)
Ockelbo kommun (pdf)
Sandvikens kommun(pdf)
Älvkarleby kommun (pdf)

Du som bor i Hofors eller Ockelbo behöver inte längre kontakta oss för tömning av din latrintumma. Ställ bara ut tunnan en dag innan hämtningsdag.

Om din adress inte finns med i listorna ovan vänligen kontakta vår kundservice på 020-63 00 63.

FRÅGOR & SVAR
Vad ingår i priset?
 • I avgiften ingår en latrintunna, hämtning och behandling av latrinet. Det går att köpa fler tunnor under sommaren som du kan hämta ut på  samtliga återvinningscentraler. För mer information om priser är du välkommen att kontakta oss på tel 020 – 63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se
Kan jag ta hand om avfallet själv?

Du har möjligheten att ta hand om avfallet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

I faktabladet nedan får du tips om vilka torra toalettlösningar som finns och hur du går tillväga för att ta hand om toalettavfallet själv.

Faktablad: Ta hand om toalettavfallet själv.

faktablad

Andra tips

Avloppsguiden – planera ditt eget avlopp.
Hur bygger man en latrinkompost – Kjell Perssons Blogg

Frågor & funderingar

Välkommen att kontakta oss på Gästrike Återvinnare för mer information.
Tel: 020-63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se

Hur planerar jag för mitt eget avlopp?

Avloppsguiden hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Hur fungerar det med hämtning av mitt latrin?

Vi hämtar separettunnor om tunnorna är försedda med en klisterdekal från Gästrike återvinnare. Klisterdekalen visar att avgiften för latrinhämtningen är betald. Har du frågor eller vill beställa dekaler är du välkommen att kontakta kundservice på 020–63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se.

 

Kan jag få extra hämtning av latrin?

Extra latrinhämtning utanför säsong görs mot en budningsavgift. Du kan beställa extra hämtning i formuläret här.

Vad ska jag tänka på när de kommer och hämtar latrintunnan?

Personalen som hämtar latrin lyfter flera hundra latrintunnor per dag. Det är bra om du tänker på följande saker:

 • Placera tunnorna väl synliga vid fastighetsgränsen
 • Ställ ut tunnorna kvällen före hämtningen och låt dem stå tills de är hämtade
 • Fyll tunnan till max 2/3 eller 15 kg så att den inte blir för tung att lyfta för hämtningspersonalen
Hur gör jag om jag har en tunna som inte är köpt hos Gästrike återvinnare?

Vi hämtar separettunnor om tunnorna är försedda med en klisterdekal från Gästrike återvinnare. Klisterdekalen visar att avgiften för latrinhämtningen är betald. Har du frågor eller vill beställa dekaler är du välkommen att kontakta kundservice på 020–63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se.

 

Trädgårdsabonnemang

Med ett trädgårdsabonnemang behöver du inte åka iväg med ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen, vi kommer och hämtar det åt dig!

Hämtning av trädgårdsavfall börjar vecka 15-16. Vi tömmer ditt kärl varannan vecka under perioden v 15-43 eller v 16-44. Du som har ett trädgårdsabonnemang sedan innan hittar alltid aktuell hämtningsdag i sök-funktionen här på hemsidan.

FRÅGOR & SVAR
Vad får jag lägga i kärlet?
 • Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
 • Vissna blommor och blad från rabatter
 • Gräsklipp och löv
 • Fallfrukt och annat från köksträdgården som blivit för gammalt
Hur beställer jag ett abonnemang?

Fyll i formuläret teckna trädgårdsabonnemang här. Du kan också kontakta vår kundtjänst på tel 020–63 00 63. Ditt trädgårdskärl och en bekräftelse med dina hämtningsdagar kommer i tid innan första hämtning. Din beställning kan du göra när som helst under året även om det är mitt under pågående säsong.

Vad kostar det och vad ingår i tjänsten?

Förutom 15 tömningar under perioden april till och med oktober ingår utkörning av ett 360-liters kärl. Ett 360 liters kärl är 110 cm hög, 85 cm djup och 65 cm bred. Avgiften är 700:-/hel säsong!

Kan man beställa ett abonnemang fastän säsongen redan startat?

Ja, du kan boka ett abonnemang när som helst. Bokar du abonnemang mitt i säsongen betalar du bara för de hämtningar som återstår.

Vad ska jag tänka på inför hämtning?

Ställ ut kärlet kvällen innan hämtning med handtaget utåt. Placeras i anslutning till ordinarie hämtställe för hushållsavfall.

Tänk på våra chaufförer och deras arbetsmiljö. Fyll inte kärlet för tungt. Har du t ex stora mängder fallfrukt delar du upp det på flera hämtningar.

Lufta gärna ditt kärl genom att låta en pinne sticka ut under locket. Då blir inte kärlet onödigt tungt av fukt.

Under vilken period pågår trädgårdshämtningarna?

Hämtningarna pågår antingen under perioden v 15–43 eller v 16–44.

Vilken dag kommer ni och tömmer mitt trädgårdskärl?

Vi skickar sms eller ett brev hem i brevlådan när du bokar ditt abonnemang. I det brevet hittar du din aktuella hämtningsdag, tips och information om ditt abonnemang. Du kan alltid hitta aktuell hämtningsdag i sök-funktionen på vår hemsida.

Vad händer sen?

Små delar, jord och grus siktas bort innan materialet flisas ner och används i produktionen av biogas i Gästrike Ekogas anläggning i Forsbacka. Materialet flisas direkt på plats vid anläggningen.

Var gör jag av mitt kärl under perioden när det inte är trädgårdshämtning?

Du behåller ditt kärl. Tvätta kärlet och ställ undan det i väntan på nästa säsong. Vi skickar ut ny information med dina hämtningsdagar inför varje säsongsstart.

Hur kan jag använda mig av mitt eget trädgårdsavfall?

Finfördela och kompostera
Det ger jättefin och näringsrik jord att återanvända i trädgården och du slipper köpa och transportera gödsel till trädgården. Kompostera gärna tillsammans med organiskt hushållsavfall i sluten behållare. Att blanda trädgårdsavfall med matavfall gör att det blir lagom fuktigt och en bra mix i komposten som gör att nedbrytningen går snabbt. Trädgårdsavfall kan man kompostera i såväl öppen som sluten kompost.
Gräsklipp
är perfekt att lägga direkt på grönsakslanden. Det ger näring till grönsakerna och täcker dessutom marken så man slipper vattna så mycket. Håller även ogräset borta. Det är lagom att lägga på ett nytt lager på 5-10 cm lika ofta som man klipper gräsmattan.

Höstlöv
kan krattas in under buskar och häckar som skydd och näring till buskarna, eller blandas ner i komposten. Ett annat bra sätt är att klippa sönder löven med gräsklipparen så att de finfördelas. Då kan de ligga kvar på gräsmattan och bidrar till en grönare och friskare gräsmatta året efter.

Grövre trädgårdsavfall
Pinnar och ris går att bottna t ex pallkragar med innan man fyller på med jord för odling. På det sättet sparar man på mängden jord man behöver köpa samtidigt som man får ett luftigt bottenlager i odlingen. Även höstlöv är bra att grunda nya odlingar med.

Torra perenner
kan med fördel klippas ner i småbitar på våren och bara lämnas på plats i rabatten. Småbitarna blir så småningom till jord och gör att perennerna trivs och växer bättre. Det kan se skräpigt ut en kort period på våren, men det döljs snart av grönskan i rabatten.

Ogräs
från trädgården går också att kompostera, bäst fungerar det i en sluten kompost tillsammans med matavfall. För säkerhets skull kan man låta rotogräs ligga och torka i solen innan man lägger det i komposten. Man kan också bara dra upp ogräs och sen lägga det så det göms under växterna i grönsakslandet eller i rabatten, och använda det precis som gräsklippet som marktäckning och jordförbättring.

I sista hand
Elda upp grövre trädgårdsavfall på ett säkert sätt på egen tomt. Endast torrt trädgårdsavfall, torr lövved eller annat torrt biobränsle får eldas. Du får bara elda om det kan göras utan risk för att störa grannarna. Ha alltid släckutrustning till hands.

 

Hur kan jag få en miljövänlig trädgård?

Genom att använda sig utav hushåll- och trädgårdsavfall kan du bli miljösmart. Många medel har fler användningsområden än bara ett och kan enkelt hjälpa till att hålla borta både skadedjur och ogräs. Det kan dessutom bidra till en mer energisnål och miljövänlig odling. Förebygg!
Plocka bort ogräs och skadedjur i trädgården direkt när de kommer.

Kolla växter du tar hem
och rensa dem noga innan du planterar dem.

Täck marken runt växterna
med tidningar och sedan täckbark. Det minskar ogräset, bevarar fuktigheten och skyddar jordens struktur. Puffa undan täckbarken där du vill plantera och gör hål i tidningen.

Kaffesump är ett naturligt bekämpningsmedel
som stöter bort sniglar, flugor och ogräs. Den innehåller mycket kväve, är bra för jordstrukturen och gillas av maskar.

Lägg brännässlor i vatten
några dagar så får du ett kväverikt gödselvatten. Blanda ut det med vatten så att det inte blir för starkt.

Odla egen mat
Det som odlas i den egna trädgården är den mest energisnåla mat man kan tänka sig. Arbetet sker med handkraft och kräver därför inga fossila bränslen och odlar man utan konstgödsel och bekämpningsmedel minskar energianvändningen ytterligare. Att grodda frön, bönor och säd är också ett mycket energivänligt alternativ.

Välj miljömärkt
när du köper möbler och odlingsbänkar, som skandinaviskt eller FSC- märkt trä.

 

Hur får jag en biologisk mångfald i min trädgård?

Gör trädgården populär för fåglar, bin och andra insekter. De håller skadedjuren i balans och pollinerar dina växter. Ta hjälp av växtlighet och djurliv för att skapa en grönskande och livfull trädgård.

 

Rengöring av dina kärl

Då och då är det bra att rengöra kärlen, så att de blir fria från bakterier och inte luktar illa.

Vi kommer gärna och tvättar dina kärl på plats. Den smarta tvättbilen lyfter kärlet, tömmer ur soporna i en vagga, tvättar kärlet och tömmer sedan tillbaka soporna.

FRÅGOR & SVAR
Vad kostar det?

Du betalar en framkörningsavgift och en fast kostnad per kärl oavsett storlek.
Ring oss på 020 63 00 63 för beställning och prisfrågor.

 

Hyr en container för byggavfall och övriga grovsopor

Vi har allt från helhetslösningar för företag och verksamheter till föreningens årliga container för vårstädningen eller till dig som privatperson. En container passer bra att hyra när du vill bli av med byggavfall, well, trä, metallskrot och övriga grovsopor och produktionsspill på ett smidigt sätt. Men tänk på att vissa typer av avfall kan du tjäna pengar på.

Det finns olika typer av containrar i storleken 4–26 m³. En del har helt täckt tak, andra har nättak och några är utan tak. Alla täckta containrar går att låsa.

När du hyr en container betalar du för utkörning, intagning, tömning, hyra och en eventuell behandlingskostnad beroende på avfallsslag. Faktorer som påverkar priset är var den ska stå, hur länge, vilken container du vill ha och vad du ska lägga i den.

FRÅGOR & SVAR
Vad ska jag tänka på när jag väljer container?
 • till tegel och sten behövs oftast en container som är 22 m³
 • maxlasten är fem ton för en container 10-12 m³
 • inte lasta högre än kanten på containern
 • farligt avfall och elektronik får inte lämnas med blandade grovsopor
 • beställa hämtning

 

Boka en Storsäck för ditt avfall

Säcken kallas Big Bag och rymmer upp till 1 m³ avfall. Den passar för de som inte behöver större containers för avfallet. Den kan användas för till exempel byggavfall, trädgårdsavfall eller andra sorters grovsopor.

När du hyr en storsäck ingår hämtning och transport samt destruktion/behandling av avfallet. Priset varierar beroende på var storsäcken ska hämtas och vilken typ av avfall som slängs.

 

Vi hämtar och sorterar era grovsopor

Denna tjänst är populär för företag eller hushåll som behöver hjälp med både hämtning och sortering av grovsopor.

Vi hämtar och sorterar dina grovsopor i lösvikt upp till 5 m³ inom två veckor efter beställning. Du behöver endast ställa grovsoporna vid fastighetsgränsen på en framkomlig plats för vår lastbil.

Vad är grovsopor?

Grovsopor är skrymmande avfall från hushåll som exempelvis kasserade möbler, kläder, skidor, leksaker, husgeråd, mattor, cyklar, pulkor och emballage.

Grovsopor får inte innehålla farligt avfall

Exempel på grovsopor som innehåller farligt avfall är tryckimpregnerat trä, kylar och frysar, elektronik, batterier, asbest, bildäck eller hushållssopor. Om du skulle råka slänga otillåtet avfall bland grovsoporna debiteras en felsorteringsavgift.

Hämtning av elavfall eller vitvaror?

Du kan även beställa hämtning av elavfall eller vitvaror (spis, tvätt, disk) och kylar och frysar.

FRÅGOR & SVAR
Vad kostar det?

För mer information om priser är du välkommen att kontakta oss på tel 020 – 63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se

Hur beställer jag hämtning?

Kontakta oss på tel 020 – 63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se för att beställa hämtning.