Sopbil på väg

Om oss

Vi är en ambitiös och utvecklingsorienterad organisation med fokus på framtiden. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar. Det skapar förutsättningar för människor att vara med och bidra till en bättre miljö. Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid. Vår vision är "Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre".

Vi är en ambitiös och utvecklingsorienterad organisation med fokus på framtiden. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar. Det skapar förutsättningar för människor att vara med och bidra till en bättre miljö. Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid. Vår vision är "Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre".

Vi satsar stort på att sprida kunskap och påverka attityder, vilket återspeglas i våra verksamhetsmål. Vi ger miljöutbildningar för företag och utbildar skolelever och vuxengrupper. Kommunikationskampanjer och events är en etablerad del av verksamheten. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi också för att bedriva kunskapsexport till andra länder.

Vårt uppdrag är att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Vi ger service åt 169 000 människor och ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Vi bedriver verksamheten både i egen regi och via upphandlade entreprenader. Tömning av slam och fett samt behandling av avfallet sker endast på entreprenad. Insamlingen av hushållssopor görs i egen regi.

På Sörby Urfjäll i Gävle finns en av våra 11 återvinningscentraler som tar emot sorterade grovsopor och farligt avfall. Där finns också kontor, lager, verkstad och fordonstvätt. På kontoret arbetar kundservice som svarar på frågor och handlägger kundernas ärenden. Under samma tak sitter även förbundsdirektören tillsammans med medarbetare inom försäljning, logistik, utveckling, kommunikation, ekonomi, och internationella relationer.

Regional biogasanläggning

Tillsammans med Gävle Energi äger Gästrike återvinnare bolaget Gästrike Ekogas AB som sedan hösten 2017 gör biogas och biogödsel av regionens matavfall på biogasanläggningen i Forsbacka. Ett lokalt, cirkulärt kretslopp där vi kan ersätta bensin och diesel med en fossilfri biogas till bussar, sopbilar och taxi. Biogödslet sprider lokala bönder på sina åkrar för att återföra viktiga näringsämnen till jorden. Biogödslet innehåller dessutom fosfor, ett av de ämnen som på sikt riskerar att ta slut.

Certifierat miljö- och kvalitetsarbete

Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i ISO 14001 och ISO 9001. Miljö- och kvalitetsledningssystemet hjälper oss att på ett strukturerat sätt jobba med ständiga förbättringar och minska den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Varje år blir vi granskade av en extern revisor. En kvalitetssäkring för både oss själva och för våra kunder.

Certifieringen gäller för kommunalförbundet Gästrike återvinnare och omfattar alla anläggningar. Certifieringen omfattar inte helägda eller delägda dotterbolag. Gästrike återvinnare tillämpar alla delar i standarderna SS EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015 och har inte gjort några avgränsningar. Vill du veta mer om vad certifieringarna innebär är du välkommen att kontakta vår kvalitetsansvarig. Du kan också läsa mer i vår Verksamhets- miljö- och kvalitetspolicy.

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Ockelbo och Hofors kommun som bildades 2001. Vi styrs politiskt med lika många representanter från varje kommun och finansieras av taxor och avgifter. I förbundsordningen kan du läsa mer om hur förbundets ändamål och uppdrag ser ut och hur förbundet är organiserat och styrs.

Direktionen

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare leds av en direktion med 12 ledamöter och 12 ersättare. Direktionen har ungefär sex möten om året.

arrow-right