För en värld som räcker längre

Vi är en ambitiös och utvecklingsorienterad organisation med fokus på framtiden. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar. Det skapar förutsättningar för människor att vara med och bidra till en bättre miljö. Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid.

 

Sprider kunskap om avfall och miljö

Vi satsar stort på att sprida kunskap och påverka attityder, vilket återspeglas i våra verksamhetsmål. Vi ger miljöutbildningar för företag och utbildar skolelever och vuxengrupper. Kommunikationskampanjer och events är en etablerad del av verksamheten. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi också för att bedriva kunskapsexport till andra länder.

Samlar in med egna bilar och via entreprenad

Vårt uppdrag är att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommuner som bildar förbundet. Vi ger service åt 162 000 människor och ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Vi bedriver verksamheten både i egen regi och via upphandlade entreprenader. Tömning av slam och fett samt behandling av avfallet sker endast på entreprenad. Insamlingen av hushållssopor görs sedan 2012 bara i egen regi.

12 återvinningscentraler för grovsopor och farligt avfall

På Sörby Urfjäll i Gävle finns en av våra 12 återvinningscentraler som tar emot sorterade grovsopor och farligt avfall. Där finns också kontor, lager, verkstad och fordonstvätt. På kontoret arbetar kundservice som svarar på frågor och handlägger kundernas ärenden. Under samma tak sitter även förbundsdirektören tillsammans med medarbetare inom försäljning, logistik, utveckling, kommunikation, ekonomi, och internationella relationer.


Regional biogasanläggning

Tillsammans med Gävle Energi äger Gästrike återvinnare bolaget Gästrike Ekogas AB som sedan hösten 2017 gör biogas och biogödsel av regionens matavfall på biogasanläggningen i Forsbacka. Ett lokalt, cirkulärt kretslopp där vi kan ersätta bensin och diesel med en fossilfri biogas till bussar, sopbilar och taxi. Biogödslet sprider lokala bönder på sina åkrar för att återföra viktiga näringsämnen till jorden. Biogödslet innehåller dessutom fosfor, ett av de ämnen som på sikt riskerar att ta slut.


Vi har mycket att vara stolta över

Här är några av våra utmärkelser och nomineringar

 • Finalister i European Week for Waste reduction award 2020 för det digitala eventet Magiska veckan under Europa minskar avfallet
 • Nominerade till Upphandlingspriset på Upphandlingsdagarna i Stockholm 2020 för upphandlingen av baklastande gasbilar
 • Nominerade till European Week for Waste reduction award 2019 för eventet Containermingel under Europa minskar avfallet
 • Gävle Kommun fick en 2:a plats i rankingen Årets Håll Sverige Rent-kommun 2018
 • Specialpris vid Swedish recycling award 2015 för satsningen på kunskapsexport
 • Förbundsdirektör Thomas Nylund nominerad till Miljöaktuellt Sveriges miljömäktigaste person 2014
 • Sandviken kommuns miljöpris 2013 till återvinningscentralen i Sandviken
 • Återvinningscentralen i Gävle var finalist i Swedish recycling award 2013 för årets avfallsanläggning
 • Nominerade till European Week for Waste reduction award 2012 för en konstutställning i samarbete med Länsmuséet
 • Årets avfallsbehandlare 2011 på Swedish Recycling Award
 • Nominerade till European Week for Waste reduction award 2011 för kampanjen Tänkföre

Årsredovisning

Välkommen att läsa om året som gått i vår senaste årsredovisning.

Läs årsredovisning 2020 här.

Två av Gästrike återvinnares chaufförer står framför en sopbil. På sopbilen står det Fyll påsen så blir det biogas till sopbilen.


Avfallsplan & föreskrifter om avfallshantering

Här nedanför kan du ta del av gällande avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i Gästrike återvinnares fem medlemskommuner.

Föreskrifter om avfallshantering (Gäller från 2016-01-01)

Vägledning till 17 § i avfallsföreskrifterna (Vägledning för transportväg, dragväg och placering av kärl)

Avfallsplan (Gäller från 2016-01-01)

Bilaga 1 – Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 2 – Nuläge och omvärld

Bilaga 3 – Organisation och ansvar

Bilaga 4 – Miljökonsekvenser

Bilaga 5 – Deponier och avfallsanläggningar

Bilaga 6 – Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 7 – Sammanställning till Länsstyrelsen

Bilaga 8 – Redogörelse för samråd 2010

Bilaga 8A – Redogörelse för samråd 2015

Uppföljningsrapport 2013

Avfallsplan 2016-2020

kretsloppsplangavleborg.se kan du läsa om det pågående arbetet med vår kretsloppsplan.

Certifierat miljö- och kvalitetsarbete

Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i ISO 14001 och ISO 9001.

Miljö- och kvalitetsledningssystemet hjälper oss att på ett strukturerat sätt jobba med ständiga förbättringar och minska den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Varje år blir vi granskade av en extern revisor. En kvalitetssäkring för både oss själva och för våra kunder.

Certifikat ISO 14001 och Certifikat ISO 9001

Vill du veta mer om vad certifieringarna innebär är du välkommen att kontakta vår kvalitetsansvarig. Du kan också läsa mer i vår Verksamhets- miljö- och kvalitetspolicy 


Samarbeten

Gästrike återvinnare samarbetar med många olika företag och verksamheter både regionalt, nationellt och internationellt. Det gör vi för att bidra med största möjliga miljö- och samhällsnytta. Här kan du läsa om några av de samarbeten som pågår just nu.

Vi utbildar för framtiden

Gästrike återvinnare har varit med och startat upp utbildningen Miljöteknik – inriktning mot vatten, återvinning och energi som ges på Högskolan i Gävle.

Programmet innebär tre års studier och ett års arbetsbelagd praktik, allt med inriktning mot avfall, vatten och energi. Flera föreläsare från Gästrike återvinnare ger lektioner och vi tar emot nya praktikanter varje år.

Ett sätt att säkra att vi har tillgång till välutbildade medarbetare även i framtiden, samtidigt som vi är med och stärker attraktionskraften för regionen.

Utveckling av svensk kunskaps- och tjänsteexport.

Det finns en stor potential för utveckling av svensk kunskaps- och tjänsteexport. En export där vi från kommunal sida kan spela en betydande roll och bidra till en regional näringslivsutveckling på hemmaplan. Hittills kan vi dock se att det alltför ofta stannar vid just bara studiebesök. Det blir inga affärer. Detta vill både Tillväxtverket, Vinnova, Exportrådet och vår egen branschorganisation Avfall Sverige ändra på.

Exportfrämjande insatser stöds på olika sätt. Inom Avfall Sverige finns en särskild arbetsgrupp med syfte att stimulera export av svenskt avfallskunnande i samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Vi minskar matsvinnet tillsammans med Matakuten

Med Matakutens hjälp räddar vi nästan 10 ton överbliven mat i månaden från att bli avfall. Matakutens verksamhet bygger på att samla in överblivet livsmedel från livsmedelsbutiker, restauranger och caféer och förmedla till behövande.

Hållbart Nordost

I samarbete med Gavlegårdarna och Rapatac arbetar vi i ett pedagogiskt projekt för att förändra attityder och lära ut hållbarhet och framförallt hur återvinning fungerar. Ett projekt som har varit en succé och som lett till att återvinningen på Nordost fungerar otroligt bra.

Samverkan Hälsingland

Sedan 2018 finns ett samverkansavtal mellan Gästrike återvinnare och Gästrike Ekogas AB och de kommunala bolagen inom avfallsområdet som är verksamma i Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Söderhamns kommun, BORAB, Bollnäs Energi AB och Söderhamn Nära AB. Samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta hushållsavfall i regionen så att transporter minimeras och nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners invånare.

 


Internationella projekt

Circulink

Circulink är ett tvåårigt EU-projekt med deltagande länder som Irland, Portugal, Spanien och Cypern som startade i november 2018 och är en fortsättning av ett tidigare EU-projekt, Co-Creative Youthprojektet.

Projektet Circulink vill uppmuntra tillväxten av cirkulära affärsmodeller och vidare att stödja ett ökat samarbete och att skapa ett nätverk mellan aktörer inom cirkulär ekonomi, små och medelstora företag, yrkesutbildning, lärosäten och andra intressenter inom området.

Läs mer om projektet i nyhetsbreven från Circulink eller i foldern.

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

 

Family Circle

Family Circle är ett Erasmus+ projekt som är utformat inom ramen för samarbetet mellan EU och åtta länder, Sverige, Irland, Portugal, Cypern, England, Ungern, Polen och Bulgarien. Projektet som startade år 2019 syftar till att under de kommande två åren ta fram ett utbildningsmaterial för familjelärande. Tanken är att ta fram ett digitalt och pedagogiskt verktyg för att öka kunskapsnivån inom cirkulär ekonomi. Projektet kommer att resultera i utbildningsmaterial riktat till olika åldersgrupper. Bland annat serietidningar för yngre barn, praktiska uppgifter för äldre barn och en webbutbildning till föräldrar som vill vidareutveckla och fördjupa sig i cirkulär ekonomi.

Läs mer om projektet i nyhetsbreven från Family Circle eller i brochyren.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3


Styrelsen

Mellan fullmäktiges möten styrs verksamheten av förbundsstyrelsen som består av fem ledamöter och fem ersättare (en + en från varje medlemskommun). Under ett år har styrelsen ungefär tio styrelsemöten och två dagars verksamhetsplanering med Gästrike återvinnares ledningsgrupp.

STYRELSEN
Ledamöter

Gävle:
Ordförande Therese Metz (MP)
therese.metz@politiker.gavle.se

Sandviken:
Vice ordförande Mona Davik (S)
mona.davik@sandviken.se

Ockelbo:
Mats Åstrand (S)
mats.aastrand@icloud.com

Hofors:
Kenneth Axling (S)
kenneth.axling@hofors.se

Älvkarleby:
Tommy Jakobsson (S)
tommy.jakobsson@alvkarleby.se

Ersättare

Gävle:
Azad Taher (L)
azad.taher@politiker.gavle.se

Sandviken:
Per-Ola Grönberg (L)
per-ola.gronberg@liberalerna.se

Ockelbo:
Birger Larsson (C)
obobirger@gmail.com

Hofors:
Diana Blomgren (S)
diana.blomgren@hofors.se

Älvkarleby:
Paul Wisén (C)
paul@boro-trailer.se


Fullmäktige

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare leds av förbundsfullmäktige med 20 ledamöter och 20 ersättare (fyra + fyra från varje medlemskommun). Fullmäktige har tre möten om året.

FULLMÄKTIGE
Ledamöter

Gävle:
Ordförande Heléne Åkerlind (L)
Ledamot Therese Metz (MP)
Ledamot Margareta Larsson (M)
Ledamot Mattias Eriksson Falk (SD)
Ersättare Marie Rogsberg (S)
Ersättare Eva Persson (C)
Ersättare Eva-Marja Andersson (M)
Ersättare Richard Carlsson (SD)

Sandviken:
Vice ordförande Mona Davik (S)
Ledamot Maria H Persson (C)
Ledamot Ann-Marie Bergström (M)
Ledamot Roger Bengtsson (SD)
Ersättare Mats Mattsson (C)
Ersättare Per-Ola Grönberg (L)
Ersättare Leif A Jönsson (KD)
Ersättare Annikki Bengtsson (SD)

Ockelbo:
Ledamot Ghaith Al- Tameemi (S)
Ledamot Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Ledamot Birger Larsson (C)
Ledamot Joel Strömmer (SD)
Ersättare Irene Bogren (S)
Ersättare Anna Schönning (S)
Ersättare Lena Schenström (C)
Ersättare Dan Brodin (KD)

Hofors:
Ledamot Kenneth Axling (S)
Ledamot Diana Blomgren (S)
Ledamot Susanna Winterhamre (V)
Ledamot Anne Persson (HOP)
Ersättare Torbjörn Jansson (S)
Ersättare Remzija Kolasinac (S)
Ersättare Annika Sjögren (KD)
Ersättare Anders Björk (HOP)

Älvkarleby:
Ledamot Magnus Grönberg (S)
Ledamot Clarrie Leim (C)
Ledamot Torbjörn Löfgren (KV)
Ledamot Roger Petrini (M)
Ersättare Sven-Olof Melin (S)
Ersättare Hans Wennberg (MP)
Ersättare Georges Alsawiri (KD)
Ersättare Monica Lindeberg (M)