Händer på skrivbord

Anslagstavla

Det här är Gästrike återvinnare officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden, justerade protokoll och information om hur du överklagar ett beslut.

Det här är Gästrike återvinnare officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden, justerade protokoll och information om hur du överklagar ett beslut.

Senaste 5 anslagen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2024-03-27
  Instans: Direktion
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-04
  Sista datum för överklagande: 2024-04-26
  Förvaringsplats för protokollet: Gästrike återvinnare, Utmarksvägen 16, 802 91 Gävle
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2024-03-27
  Instans: Förbundsdirektion
  Tid: kl 13:00
  Plats: Utmarksvägen 16 Gävle, mötesrum Gävle
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2024-02-15
  Instans: Direktion
  Datum för tillkännagivande: 2024-02-29
  Sista datum för överklagande: 2024-03-15
  Förvaringsplats för protokollet: Gästrike återvinnare, Utmarksvägen 16, 802 91 Gävle
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2024-02-15
  Instans: Förbundsdirektion
  Tid: kl 13:00
  Plats: Utmarksvägen 16 Gävle, mötesrum Gävle

Hur ett beslut överklagas

Om du anser att ett beslut som Gästrike återvinnares direktion har tagit är felaktigt kan du begära att en domstol prövar beslutets laglighet. Vid en prövning av lagligheten får domstolen inte ersätta beslutet med något annat beslut, bara upphäva det.

Vid en prövning ska beslutet upphävas i följande fall:

 • när beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
 • när beslutet rör något som inte är en angelägenhet för Gästrike återvinnares direktion
 • när det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • när beslutet strider mot lag eller annan författning

Vad ska överklagande innehålla?

 • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer
 • Uppgift om vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet
 • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring som föreslås
 • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.
 • Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer

Under hur lång tid kan ett beslut överklagas?

Överklagandet ska vara hos Gästrike återvinnare inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på hemsidan. Datum för anslag anges bredvid länken till justerat protokoll. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Vart ska överklagandet skickas?

Överklagande skickas skriftligen till:

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Vem får överklaga?

Bara de som är kommunmedlemmar i Gästrike återvinnares kommunalförbund (Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun) har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Även vissa EU-medborgare är medlemmar i kommunen (se Kommunallagen 1 kap 5 §). Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

 

Kontakt

Vid eventuella frågor kring överklagande kontakta Tücsi Lajos, förbundssekreterare på Gästrike återvinnare.

Kontakta oss

Tücsi Lajos

Förbundssekreterare
arrow-right