Växter som inte ska läggas bland trädgårdsavfallet

Blomsterlupiner, jätteloka, parkslide och jättebalsamin är exempel på växter som räknas som invasiva arter och får inte slängas som trädgårdsavfall.

Invasiva främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. När de invasiva främmande arterna trivs för bra i sin nya miljö ökar de så kraftigt att det påverkar den biologiska mångfalden och därför behöver vi förhindra spridning. Om växterna läggs i trädgårdsavfallet kan fröerna sprida sig och därför är det bättre att bränna upp dem.

Så här hanterar du invasiva arter

Invasiva växtarter ska läggas i förslutna påsar och slängas på återvinningscentralen i containern för Saker som inte ska återvinnas. Du får alltså inte slänga dessa växter i trädgårdskärlet hemma om du har ett sådant.

Tar reda på hur du kan hjälpa till att hindra spridning

Länsstyrelsen Gävleborg om invasiva främmande arter

Naturvårdsverket om invasiva främmande arter

Se Naturvårdverkets film om hur du hanterar invasiva växter

Filmen beskriver hur du tar hand om avfall från invasiva växtarter i Sverige.

 .