Vad är viktigt att tänka på vid slamtömning av minireningsverk?

  • Precis som på en vanlig slamanläggning ska locken till minireningsverket vara lättillgängliga. Ta bort grenar och växtlighet runt locken.
  • Det ska vara tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske. Markera vilka lock som ska öppnas vid slamtömning
  • Tydliga instruktioner för slamtömning ska finnas i direkt anslutning till anläggningen. Inuti minireningsverket ska det tydligt framgå med markeringar var slamsugning ska ske.
  • Om man ska tömma till en viss nivå i anläggningen ska denna nivå vara tydligt markerad i minireningsverket.
  • Fastighetsägaren är skyldig att vidta omfattande åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning med slambil. Om minireningsverket har mycket komplicerat tömningsförfarande kan enda lösningen vara att fastighetsägaren eller annan sakkunnig person deltar vid själva tömningen. Beroende på tömningsförfarande kan tilläggsavgifter för slamtömning tillkomma.

I vissa fall finns det möjlighet för fastighetsägaren att själv tömma minireningsverket och kompostera slammet. Tillstånd för det måste du söka hos din kommuns miljökontor.

arrow-right