Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
Två chaufförer på väg in i bil

Tyck till om avfallsföreskrifterna

Nya lagar och krav gör att våra lokala föreskrifter om avfallshantering behöver revideras. I avfallsföreskrifterna kan du läsa om vilka förutsättningar och regler som finns för hur avfall ska samlas in och tas omhand i din kommun. Du kan läsa förslaget och lämna dina synpunkter från och med den 15 februari och en månad framåt.

Nu finns ett förslag på reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner. Föreskrifterna innehåller bestämmelser för hur avfall under kommunalt ansvar i kommunen ska hanteras. Här anges förutsättningar och regler för hur detta avfall ska samlas in och tas omhand. Antagande av föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Kvinna tittar ut från sopbil medan en man står utanför med ett sopkärl

Ändringar

Avfallsföreskrifterna ska revideras eftersom nya regler och krav har införts i nationell lagstiftning. Lagstiftning i miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar har införts eller kommer införas de närmaste åren är. Det gäller bland annat:

 • Krav på utsortering av bioavfall som t.ex. matavfall
 • Krav på utsortering av textilavfall
 • Kommunalt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll
 • Krav på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll

I och med revideringen har det även gjorts en översyn av andra delar i föreskrifterna som till exempel lagstöd och definitioner utifrån ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen.

Ändringar i avfallsföreskrifterna är markerade med gul färg och överstruken text är förslag på strykningar. Sammantaget föreslås följande ändringar i föreskrifterna:

 • Utsorteringskrav utökas i 7 §.
 • Begreppet kärl- och säckavfall har reviderats utifrån att fastighetsnära insamling av förpackningar ska införas.
 • § 9 läggs till som ger stöd för att ta ut felsorteringsavgifter.
 • Bestämmelser om hämtningsintervall föreslås flyttas till avfallstaxan.
 • §§ 28-29 ändras så att det finns större möjligheter att besluta om gemensamma avfallsbehållare.
 • § 44 läggs till utifrån att kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar.
 • Definitioner har ändrats så att de följer Avfall Sveriges underlag för kommunala avfallsföreskrifter och ny lagstiftning.
 • Ändringar föreslås även utifrån att de följer Avfall Sveriges underlag för kommunala avfallsföreskrifter och är tydligare än nuvarande föreskrifter.

Möjlighet att lämna synpunkter

Innan föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige sker samråd med myndigheter, bostadsbolag, andra berörda och allmänheten. Förslaget är nu ute på remiss för synpunkter och förbättringsförslag och utställt på den här sidan för granskning och samråd mellan 15 februari och 15 mars 2024.

Skriftliga synpunkter och förbättringsförslag lämnas till Gästrike återvinnare på e-post info@gastrikeatervinnare.se, eller per post på adressen:

Gästrike återvinnare
Box 722
801 28 Gävle

Märk meddelandet med ”Reviderade avfallsföreskrifter”.

Kontakta oss

arrow-right