Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
sopbil påväg

Villkor

Vi har sammanställt några av de vanligaste reglerna som du bör känna till när du har ett abonnemang hos oss.

Abonnemang sophämtning

 • Abonnenten är ansvarig för att teckna och ha abonnemang för hushållsavfall.
 • Abonnenten ser till att kärlen står tillgängliga för sopbilen dagen då vi hämtar soporna. Ställ ut kärlen redan kvällen innan hämtningen sker.
 • Placering av kärlen sker enligt bilden nedan med handtag och hjul från vägen, ca 0,5 m mellanrum och ca 1 m fritt utrymme bakom kärlen.
 • Ordinarie tömningsintervall för hushållssopor i en- och tvåfamiljshus är varannan vecka.
 • Vid behov kan du förlänga tömningsintervallen på det gröna kärlet för restavfall till var fjärde vecka eller var tredje månad. Det bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka. Om reglerna inte följs har Gästrike återvinnare rätt att upphäva beslutet och återgå till ordinarie hämtning.
 • Behållare får inte överfyllas och inte innehålla otillåtet avfall (till exempel farligt avfall, batterier och elavfall). Vid felaktig sortering tillkommer en felsorteringsavgift på nästa faktura. Läs mer om felsorteringsavgiften i Avfallstaxan.
 • Gästrike återvinnare har rätt att debitera eller förändra ditt abonnemang vid upprepad felsortering eller överfyllda kärl.
 • Använd bara de papperspåsar som är speciellt framtagna för matavfall och som ingår i ditt abonnemang. Vi kan inte ta emot biologiskt nedbrytbara plastpåsar eftersom de inte kan brytas ner i biogasprocessen. Läs mer om det här.
 • Kärlet för matavfall är väl tilltaget i storlek och ska räcka i en månad. Om kärlet ej blivit tömt ordentligt på grund av fastfrusna påsar och chauffören behöver åka tillbaka görs en nivåkontroll. Detta görs så fort chauffören får möjlighet. Nivåkontrollen görs för att se att mängden kvarvarande avfall stämmer överens med information som angetts i samtal med Gästrike återvinnare.  Är kärlet mindre än halvfullt debiteras kunden för framkörningsavgift på nästa faktura.
 • Den som har abonnemang Hemkompost komposterar allt sitt matavfall året runt i en skadedjurssäker behållare och enligt anvisningar från Gästrike återvinnare. Abonnenten ansvarar själv för att ta hand om den färdiga komposten.
 • Om komposteringen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön, kan den kommunala tillsynsmyndigheten förbjuda hanteringen.

Abonnemang slamtömning

 • Inför varje slamtömning behöver samtliga anläggningar som ska tömmas vara markerade med t ex en pinne och/eller flagga så att chauffören lätt hittar tömningspunkterna.
 • Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. För förlängd tömningsintervall behövs en godkänd dispens utfärdad av Gästrike återvinnare.

Abonnemang fritidshus

 • Hushållssopor från fritidshus hämtas under perioden vecka 20-36 eller vecka 21-37.
 • Latrin från fritidshus hämtas 3 ggr/säsong.
 • Vid upprepade beställningar av extrahämtningar under ett kalenderår har Gästrike återvinnare rätt att se över och ändra abonnemanget till ett mer lämpligt abonnemang.
 • Latrintunnor hämtas ut på någon av våra återvinningscentraler.  Övriga tunnor debiteras som extra latrintunna.
 • Vi hämtar bara tunnor köpta av Gästrike återvinnare. Om abonnenten har en soptunna, ställ då latrintunnan bredvid. Ställ fram latrintunnan så den syns vid vägen och är lätt att lyfta upp på lastbilen.
 • Latrintunnan ska inte väga mer än 15 kg när vi hämtar den. Vi hämtar latrin vid över 2 000 ställen. För att skona chaufförernas ryggar är det viktigt att tunnorna inte väger mer än 15 kilo och står nära vägen.

Faktura och abonnemangsbyte

 • På första fakturan tillkommer avgift för nytt abonnemang.
 • Om abonnentbyte sker vid annan tidpunkt än månadsskifte, ansvarar den tidigare och den nya abonnenten för att reglera avgiften sinsemellan för tiden mellan ägarbytet och abonnemangsändringen.
 • Abonnemangsändringen gäller från kommande månadsskifte.
 • Om faktura redan skickats till den tidigare abonnenten och den nya abonnenten tillträtt, genomförs abonnemangsändringen från och med nästkommande faktura.
 • Om betalningsansvar inte uppfylls av hyresgäst har Gästrike återvinnare rätt att föra över abonnemang till fastighetsägaren.

Kontakta oss

arrow-right