Chaufförer står bredvid sopbil

Ny avfallstaxa 2023

Gästrike återvinnares medlemskommuner har tagit beslut om ny avfallstaxa för 2023. Den kommer börja gälla från 1/1 2023. Precis som tidigare ska det löna sig att sortera och minska på avfallet. Duktiga återvinnare påverkas inte medan de som inte sorterar påverkas mer.

Gästrike återvinnare liksom resten av omvärlden påverkas av ökade kostnader för transporter, drivmedel, el, inflation och räntor men även behandling av avfall där förbränning av restavfallet står för en stor kostnad. Behandlingen av fett är både problematisk och dyr, det justerades inte i avgifterna inför 2022 trots att det ökat kraftigt de senaste åren. För att inte hamna i ett underskott inför 2023 har medlemskommunerna beslutat om ny avfallstaxa för 2023. För att styra mot miljövänliga val och beteenden påverkas främst de kostnader som kunden själv kan påverka.

Möjlighet att påverka både miljö och plånbok

Även om det finns en trend där sorteringen ökar något är det fortfarande över 2/3 som är felsorterat i soppåsen med restavfall. Av det är 1/3 matavfall och 1/3 förpackningar som båda är kostnadsfria för kunden. Om soppåsen blir mindre kan man se över sitt abonnemang, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet och på så sätt minska sina avfallskostnader.

Exempel på årsavgifter för villa, småhus och flerbostad

Villa och småhus som har abonnemang sorterat med ett 140 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning var 14:e dag betalar 2 503 kr/år (2 403 kr/år innan höjning). En flerbostad som t ex lägenhet som sorterar matavfall och restavfall för sig betalar efter höjningen i snitt ca 1 600 kr/år (skiljer sig beroende på abonnemang).

Exempel på skillnader i ökning om man sorterar eller inte

  • Villor och småhus med enskild hämtning som sorterar bra får en höjning med ca 0-15 kr/mån.
  • Villor och småhus med enskild hämtning som inte sorterar ut sitt matavfall får en höjning på ca 85 kr/mån.
  • Flerbostadshus som sorterar bra får en höjning med ca 9 kr/mån
  • Flerbostadshus som inte sorterar i så hög grad och har stora mängder restavfall får en höjning på ca 30-90 kr/mån.

Ökningen kan skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare, hämtningsintervall och om man har sortering eller inte.

Övriga abonnemang och tjänster som påverkas i den nya avfallstaxan

Den justerade taxan påverkar även kunder som har latrin, slam för enskilda avlopp, fettavskiljare, sjöhämtning, övriga transporter/hämtning, extrahämtningar, sanktionsavgifter och administrativa avgifter. Här är några exempel:

  • Avgifterna för enskilda avlopp för slam höjs med 15 % på transporterna (enligt avfallsindex) och 8 % på behandlingen enligt ökade behandlingspriser. Snitthöjning per tömning på ca 150 kr.
  • Avgifterna för fettavskiljare höjs med 15 % på transporterna (enligt avfallsindex) och 68 % på behandlingen enligt ökade behandlingspriser. Snitthöjning per tömning på ca 1 200 kr.
  • Latrin höjs med 100 kr/behållare t ex från 600 kr till 700 kr för enskild hämtning.
  • Taxan för sjöhämtning av hushållssopor höjs från 450 kr till 1 125 kr.

Kontakta oss

arrow-right