Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Dessa riktlinjer gäller från 2018-05-25 och har upprättats för Gästrike återvinnare.

Gästrike återvinnare värnar om din integritet. Vi vill att du som kund eller leverantör ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram dessa riktlinjer för hur vi behandlar personuppgifter hos Gästrike återvinnare. Riktlinjerna utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

Syftet med riktlinjerna är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att endast behandla de personuppgifter som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, marknadskommunikation och uppföljning. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsundersökningar.


Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar bara dina personuppgifter när vi har en laglig grund.

Exempel på personuppgifter vi behandlar
 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer, adress och e-postadress
 • Personnummer
 • Användarnamn/referens
 • Fotografier
 • Film
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
 • Debiteringsgrundande information
 • Registreringsnummer
 • Försäkringsärenden
 • Annan avtals- eller abonnemangsrelaterad information
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

Personuppgifter som inte längre behövs kommer att tas bort.


Exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier
 • Uppgifter som vi får från offentliga eller köpta register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt har kontakt med oss.

Information vi ger till dig

När vi samlar in dina personuppgifter kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.


Samtycke

I de sammanhang då vi samlar in personuppgifter som inte är nödvändiga för att utföra Gästrike återvinnares lagstyrda huvuduppdrag kommer vi att inhämta ditt samtycke. T ex i samband med nyhetsbrev. Då kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter.


Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem, dessa kan vara både interna och externa.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

När vi lämnar ut dina personuppgifter

Vi lämnar normalt endast ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Om vi måste lämna ut personuppgifter till tredje part i andra fall upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal eller sekretessavtal, som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 


Överföring till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES, så kallat ”tredje land”. Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.


Ansvar

Gästrike återvinnare är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att bolaget är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet är utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt.

Rättelse och insyn

Gästrike återvinnare strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vår kundservice.


Kontaktuppgifter Gästrike återvinnares kundservice

E-post:          info@gastrikeatervinnare.se

Telefon:        020-63 00 63


Klagomål

Om du har några frågor gällande dessa riktlinjer eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via vår kundservice. Du kan också lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter Gästrike återvinnares dataskyddsombud

Parisa Maleki Nordin

E-post: dataskyddsombud@gavle.se

Telefon: 0790-72 94 61

 


Publicerat den 24 maj 2018