Anslagstavla

Det här är Gästrike återvinnare officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens sammanträden, justerade protokoll och information om hur du överklagar ett beslut.

 

Sammanträden förbundsstyrelsen

 

DatumTidPlatsKallelsePublicerat
2022-07-04 13:00 - 14:00
Teams 2022-07-12
2022-06-02 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle 2022-05-25
2022-04-21 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle 2022-04-13
2022-03-11 13:30 - 16:00
Högbo Brukshotell, Högbo 2022-03-03
2022-02-10 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle samt via Teams 2022-02-02
2021-12-16 09:00 - 11:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Älvkarleby 2021-12-09
2021-12-09 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle samt via Teams 2021-12-01
2021-11-11 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo 2021-11-04
2021-10-07 10:00 - 12:00
Wij Trädgårdar, Ockelbo samt via Teams 2021-09-30
2021-09-08 10:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Älvkarleby samt Teams 2021-08-31
2021-05-26 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo 2021-05-19
2021-04-15 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo samt via Teams 2021-04-08
2021-03-11 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo samt via Teams 2021-03-09
2021-02-11 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo samt via Teams 2021-02-15
2020-12-17 08:30 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle samt via digitala hjälpmedlet, Teams 2020-12-09
2020-11-04 09:00 - 12:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle samt via digitala hjälpmedlet, Teams 2020-10-27
2020-10-01 08:00 - 12:00
Gävle samt via Teams 2020-09-25
2020-09-03 09:00 - 12:00
Gävle samt via Teams 2020-09-02
2020-06-03 09:00 - 10:00
Gävle 2020-05-27
2020-05-27 09:00 - 12:00
Gävle 2020-05-20

 

Sammanträden förbundsfullmäktige

 

DatumTidPlatsKallelsePublicerat
2022-03-31 16:00 - 19:00
Clarion Hotel Winn, lokal C7, Norra Slottsgatan 9, Gävle 2022-03-24
2021-11-25 16:00 - 19:00
Bo Linde-salen Gävle konserthus Kungsbäcksvägen 22, Gävle 2021-11-16
2021-06-17 16:00 - 19:00
Drottninggatan 22 Gävle mötesrum Å-rummet samt Teams 2021-06-10
2021-03-25 16:00 - 19:00
Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Älvkarleby samt via Teams 2021-03-18
2020-11-19 16:00 - 20:00
Gävle samt via Teams 2020-10-27
2020-09-10 16:00 - 16:30
Digitalt möte via Teams 2020-09-07
2020-06-11 16:00 - 19:00
Gävle 2020-06-04

 

Justerat protokoll förbundsstyrelsen

 

ProtokollDatum för anslag

 

Justerat protokoll förbundsfullmäktige

 

ProtokollDatum för anslag

 

Hur ett beslut överklagas

Om du anser att ett beslut som Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige har tagit är felaktigt kan du begära att en domstol prövar beslutets laglighet. Vid en prövning av lagligheten får domstolen inte ersätta beslutet med något annat beslut, bara upphäva det.

Vid en prövning ska beslutet upphävas i följande fall:

  • när beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
  • när beslutet rör något som inte är en angelägenhet för Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige
  • när det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • när beslutet strider mot lag eller annan författning

 

Vad ska överklagande innehålla?

  • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  • Uppgift om vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet
  • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring som föreslås
  • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.
  • Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer

 

Under hur lång tid kan ett beslut överklagas?

Överklagandet ska vara hos Gästrike återvinnare inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på hemsidan. Datum för anslag anges bredvid länken till justerat protokoll. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

 

Vart ska överklagandet skickas?

Överklagande skickas skriftligen till:

Gästrike återvinnare
Box 722
801 28 Gävle

Om överklagandet har kommit in i rätt tid till Gästrike återvinnare skickas den vidare tillsammans med andra handlingar till:

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

 

Vem får överklaga?

Bara de som är kommunmedlemmar i Gästrike återvinnares kommunalförbund (Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun) har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Även vissa EU-medborgare är medlemmar i kommunen (se Kommunallagen 1 kap 5 §). Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

 

Kontakt

Vid eventuella frågor kring överklagande kontakta Michael Wagner, chef Gästrike återvinnares kvalitetsavdelning. Tel 026–17 29 73 eller e-post michael.wagner@gastrikeatervinnare.se.

 

Läs mer

Bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut finns i kapitel 13 i den kommunallag som gäller från 1 januari 2018. Kommunallag (2017:725)

På förvaltningsrättens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid ett överklagande och hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten.

Överklaga myndighetsbeslut