Anslagstavla

Det här är Gästrike återvinnare officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens sammanträden, justerade protokoll och hur man överklagar ett beslut.

KOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelse

 

Torsdag 2019-08-29

Tid: kl 9-12

Mötesplats: Gästrike återvinnare, Utmarksvägen 16, Gävle

Till kallelsen ->

Beslutsärenden:

 • Remiss- Klimat- och energistrategi för Gävleborg
 • Kretsloppsplanen – information och beslut om referensgrupp
 • Revidering av förbundsordning

Informationsärenden:

 • Fastighetsnära insamling (FNI) – status gällande pågående utredning
 • Information om överklagat beslut gällande aktieägartillskott till Ekogas AB
 • Information om miljöpedagogernas arbete
 • Taxearbetet – Datum för besök i primärkommunerna
 • Återkoppling på Kenneth Axlings fråga gällande speciella öppettider för företagen
Förbundsfullmäktige


Torsdag 2019-11-21

Tid: kl 16-19

Mötesplats:

JUSTERADE PROTOKOLL
Förbundsstyrelse 2019

 

Protokoll från styrelsemötet 2019-08-29 (pdf-fil) Anslaget 2019-08-30 och tas ned 2019-09-23. Notera att tillkännagivande om att protokoll justerats anslås under tre veckor plus en arbetsdag. Överklagandetiden pågår i det här fallet fram till och med 2019-09-20.

Förbundsfullmäktige 2019

Hur ett beslut överklagas

Om du anser att ett beslut som Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige har tagit är felaktigt kan du begära att en domstol prövar beslutets laglighet. Vid en prövning av lagligheten får domstolen inte ersätta beslutet med något annat beslut, bara upphäva det.

Vid en prövning ska beslutet upphävas i följande fall:

 • när beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
 • när beslutet rör något som inte är en angelägenhet för Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige
 • när det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • när beslutet strider mot lag eller annan författning

 

Vad ska överklagande innehålla?

 • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer
 • Uppgift om vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet
 • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring som föreslås
 • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.
 • Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer

 

Under hur lång tid kan ett beslut överklagas?

Överklagandet ska vara hos Gästrike återvinnare inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på hemsidan. Datum för anslag anges bredvid länken till justerat protokoll. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

 

Vart ska överklagandet skickas?

Överklagande skickas skriftligen till:

Gästrike återvinnare
Box 722
801 28 Gävle

Om överklagandet har kommit in i rätt tid till Gästrike återvinnare skickas den vidare tillsammans med andra handlingar till:

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

 

Vem får överklaga?

Bara de som är kommunmedlemmar i Gästrike återvinnares kommunalförbund (Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun) har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Även vissa EU-medborgare är medlemmar i kommunen (se Kommunallagen 1 kap 5 §). Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

 

Kontakt

Vid eventuella frågor kring överklagande kontakta Michael Wagner, chef Gästrike återvinnares kvalitetsavdelning. Tel 026–17 29 73 eller e-post michael.wagner@gastrikeatervinnare.se.

 

Läs mer

Bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut finns i kapitel 13 i den kommunallag som gäller från 1 januari 2018. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

 

På förvaltningsrättens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid ett överklagande och hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten. http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se/Navigation/Amnesnavigation/Forvaltningsratt/Att-overklaga/Att-overklaga/Overklaga-till-forvaltningsratt/