Slamtömning

Vi samarbetar med Suez som erbjuder snabba utryckningar när t ex avlopp eller dagvattenbrunnar korkat igen. Utöver den regelbundna slamtömningen erbjuder vi jour dygnet runt i hela regionen.

Du som har egen brunn eller eget avlopp ansvarar för att känna till tömningsvecka, men vi hjälper till att påminna dig. Vi tömmer enligt schema under perioden 1 mars till 30 november. Två veckor innan tömning får du ett kort med information om vilken vecka slambilen kommer.

Under december–februari är du välkommen att beställa enskilda tömningar.

Beställ extra tömning
Förlängt tömningsintervall för slam
Avboka slamtömning
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
Vad kostar det?
Vad gäller vid akut slamtömning?

Vardagar mellan kl 8-16 beställer du enklast akut slamtömning genom att fylla i beställningsformuläret “Beställ extratömning” längre upp på den här sidan. Du kan också kontakta vår kundservice på telefon 020-63 00 63.

Helger och efter kl 16 på vardagar kontaktar du Suez på deras jourtelefon 026-456 78 00. Tänk på att det utöver ordinarie priser tillkommer en avgift vid extratömning och att helgtaxa gäller i samband med helger. En vanlig vecka utan röda dagar innebär det att helgtaxa gäller från att växeln stänger kl 16 på fredag till den öppnar igen måndag kl 8.

I avfallstaxan hittar du information om vilka avgifter som tillkommer vid extratömning av slam.

-> Till avfallstaxan

Vilka tjänster för slamtömning erbjuder Gästrike Återvinnare?

Slamsugning av brunnar, fettavskiljare och septitankar.

Hur beställer jag tömning?

Om du vill beställa tömning eller har frågor om priser och din faktura är du välkommen att kontakta Gästrike återvinnare på 020–630063 eller info@gastrikeatervinnare.se.

Om du behöver beställa akut tömning en fredag efter kl 16 ringer du Suez jourtelefon 026–456 78 00 så blir du hänvisad till jourbilen.

Hur ansöker jag om längre hämtningsintervall?

Det finns möjlighet att söka dispens för längre hämtningsintervall. Om du sedan tidigare har en dispens så gäller den fram till utgångsdatumet. Se nedan allmänna villkor för dispensprövning.

 • Avloppsanläggningen ska ha tillräckligt god funktion och volym så att den fungerar som avsett. Om de förhållanden som redovisas i ansökan ändras väsentligt, gäller inte beslutet.
 • Beslutet är personligt och gäller inte för ny fastighetsägare.
 • Förlängt hämtningsintervall kan beviljas med högst 10 års intervaller.
 • En avgift tas ut för handläggning av ansökan.

Formulär för ansökan om förlängt tömningsintervall för slam hittar du längre upp på denna sida.

Vad bör jag tänka på inför tömningen?

För att kunna tömma behöver vi din hjälp. Det är du som fastighetsinnehavare som ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Det här är viktigt för dig att tänka på:

Kontakta Suez vid perioder med dålig väg

På våren är många vägar dåliga. Om du sätter upp skyltar om maxbelastning ska du förtydliga för Suez om slambilen får köra på vägen eller inte. Chauffören behöver veta om de får köra på vägen fast slambilen har högre vikt. Du som äger fastigheten ansvarar för att tillfartsväg och vändplats håller att köra på för den tunga slambilen. Slambilen väger mellan 15–27 ton beroende på last och då behövs ett kraftigt bärlager med singel för att vägen skall hålla. Gräsbevuxen väg, särskilt vid perioder med stor nederbörd, vet vi av erfarenhet inte håller för slambilen.

Ha en synlig adress

Ha en väl synlig adressnummerskylt på fastigheten så att slambilen hittar till dig.

Markera slamanläggningen

För att chauffören skall hitta din slamanläggning behöver slamavskiljaren/tanken vara markerad med t ex en pinne och/eller flagga inför varje tömning. Finns det flera slamanläggningar behöver alla markeras på samma sätt.

Vägen behöver vara minst 3,5 meter bred

Vägen behöver vara minst 3,5 meter bred och ha 1 meter fritt på vardera sida om vägen för att slambilen ska komma fram.

Fri höjd på 4,6 meter

Slambilen är väldigt hög och behöver 4,6 meter fri höjd. Tänk igenom om du har trädgrenar, portaler och ledningar.

Vändplats

Det skall alltid finnas en vändplats i så nära anslutning som möjligt till slamanläggningen (optimalt inom 20 meter). Backning med slambil långa sträckor är inte tillåtet.

Går brunnslocket att öppna?

Se till att brunnslocket är helt frilagt och olåst så att det går att öppna.

Frilagt = Locket får inte vara övertäckt eller försett med prydnader när chauffören ska tömma slamanläggningen. Röj bort eventuell växtlighet runt locket. Ta bort eventuella prydnader. Underkanten på brunnslocket skall ligga i nivå med omgivande markyta. På gamla slamanläggningen har marken runt locket ofta blivit högre så att locket ligger infällt gräsmattan vilket fastighetsägaren behöver åtgärda.

Olåst = Av säkerhetsskäl skall locket vara utrustat med anordning som försvårar för barn att öppna det. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att en sådan finns. Vi rekommenderar låsmutter eller saxsprint. Lås är inte att rekommendera eftersom chauffören inte har tillgång till nyckeln.

Brunnslocket skall kunna öppnas av en person. Det får därför inte vara för tungt eller för svårt att öppna. Om locket skall lyftas av helt och hållet får det inte väga mer än 15 kg. Om det enkelt kan dras åt sidan utan att lyftas kan en dragkraft på 35 kg vara acceptabelt. Då ska locket även ha någon form av handtag. Du är välkommen att kontakta Suez:s kundtjänst på 026–4567800 om du vill ha råd om nytt brunnslock.

Många brunnslock av betong väger för mycket. Vill du ersätta ditt betonglock finns det lätta lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din slambrunn. Du hittar dessa enklast om du söker på ”Lätta brunnslock” på internet.

Om du av olika anledningar inte vill byta ut ditt tunga brunnslock måste du ordna med ett tillfälligt lätt brunnslock under perioden som din slambrunn skall tömmas. Du som fastighetsägare ansvarar för att detta tillfälliga lock är säkert så att inte människor eller djur kan trilla ned i brunnen.

Öppna ventilerna efter tömning för att undvika avloppslukt

När vi tömmer slutna tankar kan luft sugas ur vattenlåsen, det kan ge avloppslukt i fastigheten. För att undvika det kan du öppna eventuella ventiler för avluftning och fylla vattenlås efter tömningen.

Tömning vintertid

På vintern är det viktigt att vägen är ordentligt plogad eller rejält sandad vid ishalka. Den plogade ytan behöver vara 3,5 meter bred för att slambilen skall kunna komma fram. Kom även ihåg vändplatsen. Brunnslocket/kopplingen behöver skottas fram ordentligt men fram till slamanläggningen räcker det med en lätt skottad gångväg för chauffören.

Maxlängd på slangdragning

Ett enskilt avlopp bör ha en placering som innebär att slangdragning inte överstiger 10 meter, helst kortare. Där vi behöver dra slangen längre än 10 meter och/eller där avloppet ligger i ojämn terräng bör det åtgärdas. Idag ingår slangdragning upp till 20 m i priset. Längre slangdragningar på max 50 m innebär extrakostnader.

De kunder som i framtiden har slangdragningar längre än 10 meter riskerar tilläggsavgifter för extrapersonal. Du kan exempelvis gräva ner en fast tömningsledning eller lägga en lös slang som kan kopplas på när det är dags för slamsugning.

Om vi inte kan tömma

Kontakta kundtjänst på 020–63 00 63 om du vet att något blockerar vägen eller något annat hindrar slambilen från att komma fram. Om slambilen inte kommer fram kan du få betala en avgift fast vi inte kunde tömma.

Varför ser det ut som att min anläggning inte är tömd fast ni nyss har tömt?

Viktigt att du tar bort locket och ser efter. Efter en nyligt gjord slamtömning kan det synas rester av slam på ytan vilket är helt normalt. En slambrunn fylls upp med vatten igen på bara några dygn efter en slamtömning.

Min slamtömning är försenad, vad ska jag göra?

Din anläggning ska inte behöva ta skada av några veckors försening. Har du en sluten tank eller om du av andra anledningar anser att läget är akut, kontakta vår kundservice på telefon 020–63 00 63 så prioriterar vi självklart en slamtömning hos dig.

Praktiska tips för dig med slamanläggning

Det är viktigt att du sköter drift och underhåll av din slamanläggning. Här är några praktiska tips:

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
Vilka åtgärder bör jag vidta efter slamtömning?

Efter varje slamtömning bör du ta bort locket och kontrollera statusen på slamanläggningen. En slambrunn fylls upp med vatten igen på bara några dygn.  Efter en nyligt gjord slamtömning kan det synas rester av slam på ytan vilket är helt normalt. Enda möjligheten som du har att kontrollera din slamanläggnings funktion är precis efter tömning så ju snabbare du kan göra det, desto bättre.

Om du har en trekammarbrunn och den ännu inte hunnit fyllas upp med vatten är det fördelaktigt för din slamanläggningsfunktion om du själv gör en vattenåterfyllning. Detta innebär att du tar en vattenslang och fyller på med vatten. När du gör detta skall återfyllningen ska det ske åt motsatta hållet som avloppsvattnet rinner, dvs börja fyll vatten från kammare tre och fortsätt tills kammare tre och två har vatten ända upp till övergångarna i mellanväggarna.

Anledningen till att göra en aktiv återfyllning med vatten är att tvinga bort slamrester som är kvar efter tömning från kammare tre. Finns det slamrester i den kammaren är det risk att slampartiklar kan rinna ut i markbädden/infiltrationsområdet. Det förkortar livstiden på markbädden/infiltrationsområdet och kan på sikt orsaka akuta stopp i utflödet från slamanläggningen.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenåterfyllning blir gjord. Personalen i slambilen kan inte fylla på vatten eftersom slambilarna inte har med sig rent vatten ut i bilen utan kan bara suga ut sådant som finns i slamavskiljaren.

Kontrollera slamanläggningen några gånger mellan tömningarna

Det är viktigt att du som fastighetsägare kontrollerar hur det ser ut i slambrunnen mellan tömningarna. Lyft på locket några gånger varje år för att se att allt ser bra ut. Särskilt viktigt att göra detta är någon vecka före slamtömning eftersom det är då som du har en möjlighet att bedöma om ditt tömningsintervall fungerar.

I en trekammarbrunn ska man se en så kallad ”slamkaka” på ytan i den första kammaren som avloppsvattnet kommer till, men väldigt lite i de övriga kamrarna. På bilderna nedan kan ni se hur det ska se ut i en väl fungerande slamanläggning med korrekt tömningsintervall.

Blir slamkakan tjockare än 2–3 dm, och det dessutom finns slamkaka i tre kamrar, betyder det att belastningen är högre än vad slamanläggningen är byggd för. Risken är då stor att slam läcker ut i den efterföljande markbädden/infiltrationsområdet och orsakar akuta stopp.

Det enklaste sättet att åtgärda det är att tömma slamanläggningen oftare. De flesta slamanläggningar töms normalt 1–2 gånger per år.

Kontakta vår kundtjänst på 020–63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se för att ändra ditt tömningsintervall.

Har du T-rör på utloppet?

På utloppet i en trekammarbrunn ska det finnas ett T-rör, se bilden ovan. Den är ett sista skydd mot att slam rinner ut från brunnen till den efterföljande markbädden/infiltrationsområdet. Saknas T-röret är risken stor att du förkortar livslängden på markbädden/infiltrationsområdet och måste gräva om den. Många gamla slamanläggningar har T-rör av betong och dom brukar vittra sönder till slut. Saknar du T-rör kan du köpa nya hos en vanlig VA-firma.

Slamanläggningar med väldigt små tömningshål

För att kunna tömma en slambrunn behöver tömningshålen vara minst 50 cm i diameter. Det är viktigt att slamtömningspersonalen ser ner i brunnen så att all slamkaka kan sugas ut. En del äldre slamanläggningar har tömningshål som är väldigt små, bara så stora att slangen kan föras ned. Då är det omöjligt för personalen att se vad som sugs ut ur brunnen och det blir alltid slamrester kvar.

För att fixa det behöver slamanläggningar med små tömningshål tömmas med spolbil med jämna mellanrum. Annars lagras slammet tills det inte ryms mer slam i brunnen.

Slamtömning med spolning ingår inte i en vanlig slamtömning utan måste beställas av fastighetsägaren. Vid slamtömning med spolning tillkommer alltid tilläggsavgifter för slamtömningen. Kontakta vår entreprenör SUEZ  på 026–45 67 800 om du vill beställa eller har frågor om spolning.

chaufför miriam

Minireningsverk

Minireningsverk används för att behandla blandat avloppsvatten från små enskilda avlopp. Tekniken som används för rening är sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Den biologiska behandlingen sker med aktiva organismer, främst bakterier.

Det är tekniska skillnader mellan olika minireningsverk. Fabrikantens instruktioner för tillsyn, drift och underhåll måste därför alltid följas.

Några generella råd är

 • Se till att en sakkunnig person utför årlig kontroll och service. Säkraste sättet för dig att se till att det sköts är att du tecknar ett serviceavtal. Försäkra dig om att service genomförs professionellt och med rätt intervall.
 • Kontrollera regelbundet att det finns fällningskemikalier till minireningsverket. Utgående vatten från ett minireningsverk ska vara klart, ofärgat och luktfritt. Är det inte det krävs åtgärder från dig.
 • Kontrollera larm från anläggningen.

Mer information om minireningsverk hittar du på Avloppsguidens webbplats.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
Hur fungerar slamtömning av minireningsverk?

Alla minireningsverk behöver tömmas enligt fabrikantens instruktioner. I denna region utför Gästrike återvinnares entreprenör tömning av minireningsverk. Det sker enbart med konventionell slamtömningsteknik. Det innebär att allt slam sugs ut ur anläggningen. Avvattningsbilar finns inte.

Ett minireningsverk är betydligt mer komplicerat än en traditionell slamanläggning. Det finns ett stort antal olika modeller på den svenska marknaden. Det innebär att fastighetsägare som har ett minireningsverk behöver vara extra noga med förberedelserna inför varje enskild tömning så att det inte uppstår skador och driftstopp på minireningsverket.

Viktigast att tänka på vid slamtömning av minireningsverk:

 • Precis som på en vanlig slamanläggning ska locken till minireningsverket vara lättillgängliga. Ta bort grenar och växtlighet runt locken.
 • Det ska vara tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske. Markera vilka lock som ska öppnas vid slamtömning
 • Tydliga instruktioner för slamtömning ska finnas i direkt anslutning till anläggningen. Inuti minireningsverket ska det tydligt framgå med markeringar var slamsugning ska ske.
 • Om man ska tömma till en viss nivå i anläggningen ska denna nivå vara tydligt markerad i minireningsverket.
 • Fastighetsägaren är skyldig att vidta omfattande åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning med slambil. Om minireningsverket har mycket komplicerat tömningsförfarande kan enda lösningen vara att fastighetsägaren eller annan sakkunnig person deltar vid själva tömningen. Beroende på tömningsförfarande kan tilläggsavgifter för slamtömning tillkomma.

I vissa fall finns det möjlighet för fastighetsägaren att själv tömma minireningsverket och kompostera slammet. Tillstånd för det måste du söka hos din kommuns miljökontor.

Nytt enskilt avlopp?

Alltid när du funderar på att lägga ned ett nytt enskilt avlopp, eller göra en förändring på det befintliga, så ska du ta kontakt med kommunens Miljö- och Hälsoskyddsavdelning. Det är tillståndspliktigt att göra förändringar på ditt enskilda avlopp. Information om vad som gäller finns på kommunens hemsida.

Om du ska göra en förändring så är det viktigt att tänka på hur hämtningen av slam skall ske. Slambilar är tunga fordon som kräver mycket utrymme. Ditt enskilda avlopp måste även planeras så att det blir bra ur arbetsmiljösynpunkt för slamtömnings-personalen. Uppfylls inte vissa minimikrav så kan du få betala extra avgifter för olika anpassningar i hämtningen. Observera att dessa krav gäller för alla enskilda avlopp, även gamla sådana som gjordes för många år sedan.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
Vad bör jag tänka på när det gäller mitt nya enskilda avlopp?

Nivåskillnad

Nivåskillnaden mellan botten på avloppsanläggningen och tömningsfordonets uppställningsplats får inte överstiga 5 meter. Anledningen är att det inte går att suga slam hur högt som helst, oavsett utrustning.

Långa slangdragningar

Ett enskilt avlopp bör ha en placering som innebär att slangdragning inte överstiger 10 meter, helst kortare. Fastighetsägare som har ett enskilt avlopp där vi behöver dra slangen längre än 10 meter och/eller där avloppet ligger i ojämn terräng bör överväga åtgärder för att åtgärda detta. Du kan exempelvis gräva ner en fast tömningsledning (max 60 meter) eller lägga en lös slang som kan kopplas på när det är dags för slamsugning.

De kunder som i framtiden har slangdragningar längre än 10 meter riskerar tilläggsavgifter för extrapersonal. Att använda extrapersonal är i dagsläget enda möjligheten att tömma ett enskilt avlopp enligt arbetsmiljöverkets regelverk.

Tunga betonglock

Brunnslocket skall kunna öppnas av en person. Det får därför inte vara för tungt eller för svårt att öppna. Om locket skall lyftas av helt och hållet får det inte väga mer än 15 kg. Om det enkelt kan dras åt sidan utan att lyftas kan en dragkraft på 35 kg vara acceptabelt. Då ska locket även ha någon form av handtag.

Många brunnslock av betong väger för mycket. Vill du ersätta ditt betonglock finns det lätta lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din slambrunn. Du hittar dessa enklast om du söker på ”Lätta brunnslock” på internet.

Om du av olika anledningar inte vill byta ut ditt tunga brunnslock måste du ordna med ett tillfälligt lätt brunnslock under perioden som din slambrunn skall tömmas. Du som fastighetsägare ansvarar för att detta tillfälliga lock är säkert så att inte människor eller djur kan trilla ned i brunnen.

Vändplatser och farbara vägar i anslutning till det enskilda avloppet

En bra transportväg fram till ditt enskilda avlopp är viktigt då slamsugningsfordon är stora och tunga. Att en personbil tar sig fram längs vägen är ingen garanti för att slambilen kan det. Det är alltid chauffören som gör en bedömning om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma. En farbar väg för slamsugningsfordon innebär följande:

 • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
 • Ingen växtlighet inom 1 meter på vardera sidan av vägbanan.
 • Fri höjd på 4,6 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Ha en hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. Slambilen väger mellan 16–26 ton beroende på last. Gräsbevuxna ytor tål inte denna belastning, särskilt inte efter regnperioder eller våren.
 • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Vändplats skall finnas i anslutning till ditt enskilda avlopp. Backning är inte ett körsätt utan skall endast utföras för att vända slambilen.

Vad händer om slamtömning inte kan utföras enligt arbetsmiljöverkets regelverk?

Gästrike återvinnare är alltid skyldiga att utföra slamtömning även då arbetsmiljöverkets regelverk inte uppfylls. Tömningen kommer då att anpassas och utföras med extrapersonal som hjälper till med de tunga momenten. Denna anpassning innebär extra kostnader för dig som kund.

Utskrift