Fosforfilter hindrar utsläpp av fosfor

Ett fosforfilter består av en typ av brunn som fylls med en utbytbar filterkassett eller filtermaterial i lösvikt. Fosforfilter är ett komplement till biologisk behandling i form av t.ex. en markbädd och används ofta där man anser risknivån vara hög t.ex. nära vattendrag.

Gästrike återvinnare rekommenderar att alltid bygga fosforfällor med säck eftersom de är lätta och billiga att tömma, för dig som kund.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna:
Hämtning och behandling av filtermaterial

Filtermaterialet bör bytas vartannat år, men tiden kan variera beroende på belastningen till fosforfällan och storleken.

Som fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare är det ditt ansvar att beställa nytt filtermaterial hos din leverantör och byta filterkassetten. Gästrike återvinnare hämtar sedan filterkassetten med en kranbil. Tänk därför på att placera fosforfällan så det finns en väg fram till den som är anpassad för tunga fordon.

Vändplatser och farbara vägar i anslutning till filterkassetten.

En bra transportväg fram till hämtningsplatsen är viktigt då fordonen är stora och tunga. Att en personbil tar sig fram längs vägen är ingen garanti för att kranbilen kan det. Det är alltid chauffören som gör en bedömning om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma. En farbar väg för våra kranbilar innebär följande:

  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
  • Ingen växtlighet inom 1 meter på vardera sidan av vägbanan.
  • Fri höjd på 4,6 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Ha en hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor tål inte belastning från kranbilen, särskilt inte efter regnperioder eller under våren.
  • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
  • Vändplats skall finnas i anslutning till hämtningsstället. Backning är inte ett körsätt utan skall endast utföras för att vända kranbilen.

Undantag för hämtning av fosfor

 

Du som har egen mark och tillstånd från kommunens miljökontor har möjlighet att ta hand om och behandla ditt filtermaterial själv.

Hämtning av filtermaterial i säck

Nytt filtermaterial och byte av filtermaterial ingår inte i tjänsten utan måste beställas och ombesörjas av fastighetsägaren. När bytet är genomfört hämtar Gästrike återvinnare filtersäcken på fastigheten med kranbil. För att kunna hämta filtersäcken gäller följande:

  1. Avståndet mellan farbar väg och ytan där filtersäcken placeras får vara max 5 meter. Vikten på filtersäcken får inte överstiga 1000 kg.
  1. Den fria höjden bör vara minst sju meter över kranbilen och över sträckan mellan bilen och fosforfiltret.
Hämtning av löst filtermaterial i filterbrunn

Löst filtermaterial måste hämtas med en särskild torrsugningsbil och kan inte tömmas i samband med slamtömning. Filtermaterialet måste också behandlas separat och kan inte behandlas tillsammans med slam från enskilda avlopp. För att torrsugningsbilen skall komma åt filterbrunnen gäller samma krav på framkomlighet som för slamanläggningar.

Fastighetsägaren ansvarar för nytt filtermaterial läggs ned i filterbrunnen snarast möjligen efter att bytet gjorts. Så länge som fosforfiltret är tomt fungerar inte det enskilda avloppet enligt villkoren i tillståndet från kommunens miljökontor.

Hur beställer jag hämtning?

Gammalt filtermaterial är hushållsavfall och ska därför tömmas och behandlas via Gästrike återvinnare.

Kontakta kundservice på 020–63 00 63 eller info@gastrikeatervinnare.se för att beställa hämtning av filtermaterial.