Förslag på ändrad avfallstaxa 2021

Gästrike återvinnares Förbundsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att anta förslaget till höjd taxa för 2021. Ärendet går ut för beslut i medlemskommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby under hösten 2020. Den nya taxan ska gälla från den 1 januari 2021.

Förslaget på höjd avfallstaxa 2021 gör vi främst för att täcka normala kostnadsökningar som inflation, indexeringar och löner. Det höjningen inte täcker löser vi med vårt interna effektiviseringsarbete för att inte behöva höja mer än nödvändigt. De kunder som har mycket restavfall påverkas mer och de som sorterar bra får inte nån ökning alls*. För de flesta kunder innebär det som max en ökning med 3 kr per månad.

Avfallsavgifterna är tydligt styrda mot det som är bra för miljön där kunden själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. Att se över sitt abonnemang, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet är ett sätt att få ner sina avfallskostnader.

Klicka här för tips på hur du kan lyckas bättre med din sortering

Radhusen får höjd grundavgift

Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift där grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform. I förslaget tas definitionen för boendeform ”radhus” bort och ändras till antingen ”småhus” eller ”lägenhet”. Detta medför en ändrad grundavgift för de som tidigare benämnts som radhus och för de flesta en kostnadsökning med 200:-/år. Att ta bort definitionen ”radhus” gör det mindre fritt för olika tolkningar eftersom skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper kommer vara vägledande.

*gäller villakunder med minsta kärlstorleken på 140 liter och hämtning var 4:e vecka eller en gång i kvartalet.

FRÅGOR & SVAR
Finns det några exempel på hur man kan påverkas av den ändrade avfallstaxan?

 

Ökningen kan skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare, hämtningsintervall och om man har sortering eller inte. Här följer några exempel:

 • Villor som sorterar bra får en kostnadsökning på max 3 kr/mån.
 • Villor som inte sorterar ut sitt matavfall får en tydlig miljöstyrning och en högre kostnadsökning på ca 30 kr/mån.
 • Lägenheter som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 3 kr/mån
 • Lägenheter som inte sorterar i så hög grad och har mycket restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika abonnemang, intervall mellan ca 5-15 kr/mån
 • Radhus som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 3 kr/mån
 • Radhus som inte sorterar i så hög grad och har mycket restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika abonnemang, intervall mellan ca 5-15 kr/mån
Vilka är motiven till de höjda avgifterna för hushållsavfall 2021, vad är det som kostar?

 

Förslaget på höjd avfallstaxa 2021 gör vi främst för att täcka normala kostnadsökningar som inflation, indexeringar och löner. Det höjningen inte täcker löser vi med vårt interna effektiviseringsarbete för att inte behöva höja mer än nödvändigt

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?

 

Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. T ex genom att gå ner från 190 l till 140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en gång i månaden.

Hur är det tänkt att avgifterna i taxan ska styra mot bättre sortering?

 

Avgifterna i taxan är ett sätt att styra mot att sortera mera och minska på avfallet. De kunder som ur ett miljöperspektiv gör de rätta beteendena ska även betala mindre än de som gör mindre bra val ur ett miljöperspektiv och t ex inte vill sortera ut sitt matavfall eller vill ha ett större kärl för de har mycket avfall.

Andra sätt att styra mot önskat beteende är t ex information, utbildning, kampanjer och andra sorteringslösningar.

Vad menas med miljöstyrande avgifter/taxa?

 

Storleken på avgifterna är ett sätt att öka incitamenten att sortera mera och minska på avfallet. Det innebär att:

 • Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
 • Mindre kärl är billigare än större kärl
 • Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
 • Restavfallet blir i snitt dyrare medan matavfallet blir i snitt billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca 2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom våra avgifter.
 • Felsorteringar och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att sorteringskvaliteten inte är tillfredsställande och innebär extra onödigt arbete för våra chaufförer.
Blir det billigare om man sorterar?

 

Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Det är också billigare att ha mindre kärl och/eller hämtning mer sällan.

Varför betalar kunder som har hemkompost lika mycket som de som sorterar sitt matavfall i ett brunt kärl?

 

Det är bra att hemkompostera och de som vill ska fortsätta med det, men det ekonomiska incitamentet tas bort. Nationella och lokala mål styr mot att ta tillvara på energin och näringen och göra biogas och biogödsel av matavfallet. Kunder med hemkompost jämförs nu med kunder som sorterar ut sitt matavfall i ett brunt kärl och betalar lika mycket.

Vad ingår i grundavgiften?

 

Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

Vad ingår i hämtningsavgiften?

 

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling, transport och behandling (t ex rötning och förbränning) av matavfall och restavfall. Nivån beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Vad är okej att lägga i soppåsen?

 

I soppåsen lägger du det som blir kvar när du sorterat bort förpackningar, matavfall och farligt avfall. Det kallas restavfall och går till förbränningsfabriker där det förbränns och används i energiåtervinning till fjärrvärme och el.

Det här är exempel på vad du får lägga i soppåsen:

 • rakhyvel
 • tops
 • blöja
 • använd kattsand
 • tandborste
 • kladdig köttpåse
 • bakplåtspapper
 • cigarettfimp
 • tampong
 • tandtråd
 • städsopor
 • penna
 • kondom
 • kuvert
 • snus
 • matolja
Varför faktureras medborgare i Gävle kommun 2020 års taxa trots att den överklagats i förvaltningsrätten?

 

Att särskilja faktureringen beroende på var man bor skulle innebära ett stort administrativt arbete som vi vill undvika så långt det är möjligt. Om förvaltningsrätten anser att Gävle Kommun har fattat ett felaktigt beslut och taxan 2020 upphävs har vi säkerställt att vi kan rätta till det. De kunder som har fått betala felaktigt kommer krediteras och få sina pengar tillbaka.

Varför får de som bor i radhus höjd grundavgift?

 

Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift där grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform. I förslaget tas definitionen för boendeform ”radhus” bort och ändras till antingen ”småhus” eller ”lägenhet”. Detta medför en ändrad grundavgift för de som tidigare benämnts som radhus och för de flesta en kostnadsökning med 200:-/år. Att ta bort definitionen ”radhus” gör det mindre fritt för olika tolkningar eftersom skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper kommer vara vägledande.