Ändrad avfallstaxa 2020

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har beslutat om ny avfallstaxa 2020 och har nu godtagits av samtliga medlemskommuner. Den nya taxan kommer gälla från den 1/1 2020.

 

Den förändrade avfallstaxan får en ännu tydligare miljöstyrning med stora variationer i abonnemangsavgifter för våra kunder där det ska löna sig att sortera och minska på avfallet, både ekonomiskt och miljömässigt. Både nationella mål och regionala mål styr mot ökad sortering och förebyggande av avfall. Det är också det som styr hur avfallstaxan sätts.

Verksamhetsmässigt utmanas Gästrike återvinnare av att kostnaderna för behandling, främst förbränning, en kostnad som inför 2018 ökade med 90 % och som styrs av marknaden. Vi vet dessutom att 2/3 av restavfallet som vi samlar in är felsorterat. Om sorteringen förbättras finns en stor potential både för ökad miljönytta och minskade kostnader för förbränning. Vi har också andra omvärldsfaktorer som påverkar avfallstaxan som t ex avfallsindex och ökade drivmedelspriser.

Till Avfallstaxan 2020

 

Möjlighet att påverka både miljö och plånbok

Avgifterna styrs tydligare mot det som är bra för miljön där kunden själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i soppåsen. Då kan man se över sitt abonnemang och t ex gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet för att minska sina avfallskostnader, det vinner alla på!

Klicka här för tips på hur du kan lyckas bättre med din sortering

 

FRÅGOR & SVAR
Hur påverkas taxan?
 • De rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka kommer höjas, som t ex hämtningsintervall och storlek på kärl. Fasta grundavgifter höjs inte.
 • Kraftig ökning av avgifterna för restavfall och rejäl sänkning av avgifterna för matavfall. De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som har mindre avfall och mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
 • Felsorteringsavgifterna höjs kraftigt eftersom det både ger en försämrad kvalitet på avfallet och medför en merkostnad .
 • Höjning för kunder med fettavskiljare. Nuvarande behandlingsmottagare av fettavskiljarslam kan inte längre ta emot avfallet och har ersatts med en tillfällig lösning som i sin tur kommer ersättas med en ny och mer långsiktig lösning.
Några exempel på hur hushåll och fastighetsägare påverkas av den ändrade avfallstaxan?

Förändringarna nedan avser några typkunder och är ungefärliga belopp och kan skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare, hämtningsintervall och sortering eller inte. För att veta exakt ökning, hänvisas till Avfallstaxa 2020.

 • Villor som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 5-13 kr/mån.
 • Villor som inte sorterar ut sitt matavfall får en tydlig miljöstyrning och en högre kostnadsökning på ca 80 kr/mån.
 • Radhus och lägenheter som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 10-13 kr/mån
 • Radhus och lägenheter som inte sorterar i så hög grad och har mycket hämtning av restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika abonnemang, intervall mellan ca 15-35 kr/mån.
 • Fritidshus får en kostnadsökning med ca 3-5 kr/mån
 • Kunder som hemkomposterar likställs med kunder som sorterar, och tidigare avdrag på 200 kr tas bort. Kostnadsökningen blir ca 30 kr/mån.
 • Verksamheter påverkas av samma höjningar på hämtningsavgifterna som övriga. Svårt att ange en typkund, då omfattningen i hämtningen kan skilja sig mycket.
 • Kunder med enskild avloppsanläggning får en höjning med ca 60 kr per tömning*.
 • Kunder med fettavskiljare får en höjning med ca 500 kr per tömning*
 • Kunder med latrinhämtning får ingen höjning.
 • Felsorteringsavgifter ökar från 200 kr till 400 kr/kärl/tillfälle.
 • Extrahämtning för fritid ökar från 100 till 150 kr/tillfälle.
 • Sjöhämtning, tilläggsavgiften ökar från 150 kr/år till 450 kr/år.
 • Komprimatorer och tillfälliga verksamheter indexeras 5%

*Viktbaserad taxa så höjningen varierar, angivet belopp avser en tömning av 2 m3.

Vilka är motiven till de höjda avgifterna för hushållsavfall 2020, vad är det som kostar?

Höjningen av avgifterna för hushållsavfall beror till största delen på kraftigt ökade kostnader för förbränning av restavfall som trädde i kraft under 2018 och som inte har tagits tillräcklig höjd för i tidigare taxejusteringar. Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under senaste tiden. Förra året med 30% och hittills under 2019 (maj) med ytterligare 10%.

Nya förordningar för tidningar och förpackningar och höjda krav på ökad sortering och återvinning ställer krav på förbundet. Omställningar som kommer att ändra om i verksamheten och innebära investeringar som kostar pengar.

Övriga förklaringar till behovet av höjning är att vi behöver arbeta mer med information om sortering, lönerevision, övriga indexeringar av kostnader. Totalt beräknas förbundet ha ett underskott med ca 17 mnkr till år 2020 som behöver täckas med ökade avgifter.

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?

Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. T ex genom att gå ner från 190 l till 140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en gång i månaden, minskar årskostnaden med lite drygt 700 kr.

Hur är det tänkt att avgifterna i taxan ska styra mot bättre sortering?

Avgifterna i taxan är ett sätt att styra mot att sortera mera och minska på avfallet. De kunder som ur ett miljöperspektiv gör de rätta beteendena ska även betala mindre än de som gör mindre bra val ur ett miljöperspektiv och t ex inte vill sortera ut sitt matavfall eller vill ha ett större kärl för de har mycket avfall.

Andra sätt att styra mot önskat beteende är t ex information, utbildning, kampanjer och andra sorteringslösningar.

Vad menas med miljöstyrande avgifter/taxa?

Storleken på avgifterna är ett sätt att öka incitamenten att sortera mera och minska på avfallet. Det innebär att:

 • Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
 • Mindre kärl är billigare än större kärl
 • Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
 • Restavfallet blir i snitt dyrare medan matavfallet blir i snitt billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca 2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom våra avgifter.
 • Felsorteringar och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att sorteringskvaliteten inte är tillfredsställande och innebär extra onödigt arbete för våra chaufförer.
Blir det billigare om man sorterar?

Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Det är också billigare att ha mindre kärl och/eller hämtning mer sällan.

Är det hämtningsavgifterna eller grundavgifterna som höjs?

Det är de rörliga hämtningsavgifterna som kunderna kan påverka som höjs. Väldigt många kunder kan byta till ett billigare abonnemang om de väljer att sortera mera och/eller minskar på avfallet.

Hur blir det för kunder som har hemkompost?

Det är bra att hemkompostera och de som vill ska fortsätta med det, men det ekonomiska incitamentet tas bort. Nationella och lokala mål styr mot att ta tillvara på energin och näringen och göra biogas och biogödsel av matavfallet. Kunder med hemkompost jämförs nu med kunder som sorterar ut sitt matavfall i ett brunt kärl och betalar lika mycket.

Varför blir det dyrare för oss som har fettavskiljare?

Det är omhändertagandet av fettet som blir dyrare. Tidigare har fettet hanterats vid reningsanläggningen i Hedåsen, Sandviken. Fettet ställer dock till med stora problem i processen och det luktar illa. Det gör att vi inte längre kan hantera fettet i Hedåsen, utan nu transporteras fettet tillfälligt till Stockholm och blir till biogas. Den hanteringen är däremot rejält mycket dyrare och därför behöver avgifterna höjas. Utredning pågår med att ta fram en långsiktigt bra lösning.

Jag har fettavskiljare och påverkas av en stor höjning. Kan jag göra nåt för att undvika att höjningen blir så stor?

För att nå avsedd funktion med fettavskiljaren rekommenderas att den töms en gång i månaden vid kontinuerlig användning. Fettet härstammar från beredningen av mat och mängden fett som sköljs ner genom avloppet beror på flera orsaker. Dels beror det på hur väl använda köksredskap, porslin och bestick görs rent innan de diskas, dels på hur mycket fett som tillförs matlagningen utöver det råvarorna innehåller i sig själva och dels på hur städningen i köket utförs så att överblivet fett från beredningen inte sköljs ner i avloppet i möjligaste mån. Mängden planerade tömningar av din fettavskiljare påverkas dock inte av detta. Däremot kan behovet av extra tömningar minska genom ett medvetet arbete med hur frågan hanteras hos just er.

Vad ingår i grundavgiften?

Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

Vad ingår i hämtningsavgiften?

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling, transport och behandling (t ex rötning och förbränning) av matavfall och restavfall. Nivån beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Påverkas avfallstaxan av aktieägartillskottet till Ekogas?

Nej, ett aktieägartillskott till Ekogas skulle inte påverka avfallstaxan. Det enda som kan påverka taxan, om än väldigt lite, i det sammanhanget är eventuella räntekostnader om Gästrike återvinnare behöver låna dessa pengar.

Betalar Gästrike återvinnare för att skicka sopor till förbränning?

Ja det stämmer. Gästrike återvinnare äger ingen egen förbränningsanläggning utan upphandlar tjänsten om att transportera och förbränna det avfall som ska brännas. Förbränningsanläggningarna är i många fall privata företag, men ägs ibland av en kommun. De tar betalt från sina kunder som kan vara avfallsföretag i både Sverige och utomlands. Nu när marknadsläget är sådant att förbränningsanläggningarna höjer sina priser för att bränna soporna så drabbas Gästrike återvinnare av ökade kostnader. Den här tjänsten blir bara dyrare och dyrare för varje år. Efter ett tidigare mycket fördelaktigt avtal ökade Gästrike återvinnares förbränningskostnader inför 2018 med så mycket som 90 %. Nu kommer även en förbränningsskatt från 1 april 2020 som ökar kostnaderna ännu mera. Vi vet att 2/3 av soppåsen består av matavfall, förpackningar och tidningar så om vi blir bättre på att sortera vårt restavfall finns en potential att spara minst 13 mnkr.

Vad är okej att lägga i soppåsen?

I soppåsen lägger du det som blir kvar när du sorterat bort förpackningar, matavfall och farligt avfall. Det kallas restavfall och går till förbränningsfabriker där det förbränns och används i energiåtervinning till fjärrvärme och el.

Det här är exempel på vad du får lägga i soppåsen:

 • rakhyvel
 • tops
 • blöja
 • använd kattsand
 • tandborste
 • kladdig köttpåse
 • bakplåtspapper
 • cigarettfimp
 • tampong
 • tandtråd
 • städsopor
 • penna
 • kondom
 • kuvert
 • snus
 • matolja