Man plockar i container

Särskilda villkor container

Senast uppdaterad september 2022.

1 Beskrivning av tjänsten

1.1 Tjänsten container omfattar utställning, intagning och hyra av container samt behandling av avfall

2 Inledande bestämmelser

2.1 Bestämmelser i dessa avtalsvillkor samt Gästrike återvinnares allmänna villkor ska, om parterna inte avtalar något annat, utgöra avtalsinnehåll mellan Gästrike återvinnare och Kunden när denne uppdrar åt Gästrike återvinnare att utföra tjänsten Container.

2.2 Om det i kontraktshandlingarna skulle förekomma mot varandra stridande villkor, gäller de om inte parterna uttryckligen avtalar något annat inbördes i följande ordning (1) det individuella avtalet, (2) Gästrike Återvinnares Särskilda villkor och (3) Gästrike Återvinnares Allmänna villkor.

2.3 Gästrike återvinnare reserverar sig för eventuella fel i tjänsteinformationen.

3 Beställning/avbeställning

3.1 För att handla hos Gästrike återvinnare måste kunden vara minst 18 år gammal och får inte ha förvaltare.

3.2 Genomförd beställning innebär att kunden godkänner Gästrike återvinnare avtalsvillkor och samtycker till att nödvändiga uppgifter registreras i Gästrike återvinnares kundregister.

3.3 Avbeställning av tjänsten kan endast ske under kontorstid fram till kl 12.00 dagen till kundservice (telefon företagskunder 026-178415 och privatkunder 020-630063) innan utställning eller intagning är beställd.

3.4 Avbeställning kan endast ske per telefon 020-63 00 63 (privatkunder), 026-178415 (företagskunder) eller mejl, info@gastrikeatervinnare.se till Gästrike återvinnares kundtjänst.

3.5 Beställningar och avbeställningar per telefon kan göras till Gästrike återvinnares kundtjänst på ordinarie öppettider. Dessa är anslagna på www.gastrikeatervinnare.se under rubriken Kontakta oss eller kontakta kundservice.

3.6 Sedvanlig kreditprövning kan ske. Om en sådan kreditprövning utfaller negativt förbehåller sig Gästrike återvinnare rätten att vägra utföra uppdraget, även i de fall då beställning redan accepterats.

4 Kundens skyldigheter

4.1 Kunden ska tillse att väg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är farbar och fri från hinder så att Gästrike återvinnare obehindrat kan utföra avtalad tjänst.

Detta innebär bl a att:
• det ska vara tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats
• vägens bredd ska vara minst 3 meter
• det ska vara fri höjd om minst 4,5 meter
• det skall vara 10 m fri väg framför containern
• vägen ska klara en tung lastbil

4.2 Om containern ska placeras på annan plats än kundens privata tomt ansvarar kunden själv för att ansöka om och erhålla tillstånd för placering av containern på platsen och även svara för eventuella avgifter.

4.3 Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. Gästrike återvinnare har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bolaget bedömer att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.

4.4 Om Gästrike återvinnare vid ankomst till platsen för utställning eller intagning av containerns inte tillåts utföra tjänsten, om platsförhållande ändrats sedan utsättning eller om platsens beskaffenhet väsentligt försvårar tjänstens utförande debiteras kunden för tjänsten i dess helhet.

4.5 Kunden ansvarar för allt som läggs i containern under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det. Avfall som inte får läggas i behållaren återfinns under punkt 7.1. Gästrike återvinnare kommer vid felsortering debitera kunden en felsorteringsavgift.

4.6 Kunden ansvarar för att de uppgifter om avfallets ursprung, sammansättning, egenskaper, vikt, volym etc. som lämnas till Gästrike återvinnare är fullständiga och riktiga. Om avfallet inte överensstämmer med lämnade uppgifter har Gästrike återvinnare rätt till ersättning för de extra kostnader och det merarbete som detta kan föranleda.

4.7 Kunden ansvarar för att följa trafiksäkerhetsregler kring lastning: Container ”Lill-krok” max 6 ton och Container ”Stor-krok” max 10 ton. Container får ej fyllas över kanten. Skulle containern vara överfylld så debiteras kund för hanteringskostnaden för extra hämning och intagning.

4.8 Kunden är ersättningsskyldig för skador på Gästrike återvinnares egendom, den tid egendomen är i kundens vård.

5 Gästrike återvinnares skyldigheter

5.1 Gästrike återvinnare hämtar och lämnar på helgfria vardagar mellan 06:00- 15:00 om inget annat är överenskommet eller om begränsningar av trafiken omöjliggör arbete under sådan tid.

5.2 Utställning kan ske tidigast efterföljande arbetsdag om beställning läggs innan kl 12.00. Läggs beställning efter kl 12.00 är tidigaste utställningsdag andra arbetsdagen efter beställningsdatum, om inget annat överenskommits.

5.3 Gästrike återvinnare ansvarar för att arbetet kan utföras med av Gästrike återvinnares personal alternativt underleverantör under förutsättning att Kunden lämnat korrekt information om förutsättningarna för uppdraget.

5.4 Gästrike återvinnare ska vid avvikelse som hindrat utförande av beställning kontakta kunden och berätta om avvikelsen.

6 Fakturering och betalning

6.1 Betalningsvillkor är 30 dagar mot faktura. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag samt dröjsmålsränta enligt lag.

7 Avfall som inte täcks av tjänsten Container

7.1 Hushållsavfall, flytande avfall, elektronik och farligt avfall får inte läggas i containern (se Sorteringsinstruktioner för container) såvida inte containern beställts för ett ändamål(sortering av fraktion). Ytterligare vägledning av vad farligt avfall och hushållsavfall är hittas även t.ex. på Naturvårdsverkets hemsida.

8 Reklamationer och tvister

8.1 Reklamationer ska utan dröjsmål anmälas till Gästrike återvinnares kundtjänst.

9 Behandling av personuppgifter

9.1 Gästrike återvinnares lagrar Kunds faktura- och leveransuppgifter. Uppgifterna används av Gästrike återvinnare för följande ändamål:

9.2 Information och marknadsföringsmaterial med stöd av uppgifterna i registret kan överföras till kunden via e-post och sms endast av Gästrike återvinnare/ av Gästrike återvinnare med samarbetspartners.

9.3 Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid kunden har en pågående relation med Gästrike återvinnare.

9.4 Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av sina personuppgifter som före kommer.

9.5 Kunden kan när som helst vända sig till Kundservice och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om sig ska rättas eller raderas.

9.6 Kunden kan när som helst skriftligen anmäla till Kundservice att kunden motsätter sig behandling av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

10 Ändring av villkor

10.1 Vid beställningstillfället angivna villkor gäller till dess parternas samtliga förpliktelser är uppfyllda.

10.2 Förändringar i villkor kan ske.

Kontakta oss

Thomas Bäck

Säljare, Hofors och Ockelbo kommun och Norra Gävle

Thomas Östberg

Säljare, Älvkarleby och Sandvikens kommun och Södra Gävle
arrow-right