Vilka åtgärder bör jag vidta efter slamtömning?

Efter varje slamtömning bör du ta bort locket och kontrollera statusen på slamanläggningen. En slambrunn fylls upp med vatten igen på bara några dygn. Efter en nyligen gjord slamtömning kan det synas rester av slam på ytan vilket är helt normalt. Enda möjligheten som du har att kontrollera din slamanläggnings funktion är precis efter tömning så ju snabbare du kan göra det, desto bättre.

Om du har en trekammarbrunn och den ännu inte hunnit fyllas upp med vatten är det fördelaktigt för din slamanläggningsfunktion om du själv gör en vattenåterfyllning. Detta innebär att du tar en vattenslang och fyller på med vatten. När du gör detta skall återfyllningen ska det ske åt motsatta hållet som avloppsvattnet rinner, dvs börja fyll vatten från kammare tre och fortsätt tills kammare tre och två har vatten ända upp till övergångarna i mellanväggarna.

Anledningen till att göra en aktiv återfyllning med vatten är att tvinga bort slamrester som är kvar efter tömning från kammare tre. Finns det slamrester i den kammaren är det risk att slampartiklar kan rinna ut i markbädden/infiltrationsområdet. Det förkortar livstiden på markbädden/infiltrationsområdet och kan på sikt orsaka akuta stopp i utflödet från slamanläggningen.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenåterfyllning blir gjord. Personalen i slambilen kan inte fylla på vatten eftersom slambilarna inte har med sig rent vatten ut i bilen utan kan bara suga ut sådant som finns i slamavskiljaren.

 

Kontrollera slamanläggningen några gånger mellan tömningarna
Det är viktigt att du som fastighetsägare kontrollerar hur det ser ut i slambrunnen mellan tömningarna. Lyft på locket några gånger varje år för att se att allt ser bra ut. Särskilt viktigt att göra detta är någon vecka före slamtömning eftersom det är då som du har en möjlighet att bedöma om ditt tömningsintervall fungerar.

I en trekammarbrunn ska man se en så kallad ”slamkaka” på ytan i den första kammaren som avloppsvattnet kommer till, men väldigt lite i de övriga kamrarna.

Blir slamkakan tjockare än 2–3 dm, och det dessutom finns slamkaka i tre kamrar, betyder det att belastningen är högre än vad slamanläggningen är byggd för. Risken är då stor att slam läcker ut i den efterföljande markbädden/infiltrationsområdet och orsakar akuta stopp.

Det enklaste sättet att åtgärda det är att tömma slamanläggningen oftare. De flesta slamanläggningar töms normalt 1–2 gånger per år.

Du kan ändra ditt tömningsintervall genom att fylla i formuläret “Förlängt tömningsintervall slam” på vår hemsida. Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Har du T-rör på utloppet?
På utloppet i en trekammarbrunn ska det finnas ett T-rör. Den är ett sista skydd mot att slam rinner ut från brunnen till den efterföljande markbädden/infiltrationsområdet. Saknas T-röret är risken stor att du förkortar livslängden på markbädden/infiltrationsområdet och måste gräva om den. Många gamla slamanläggningar har T-rör av betong och dom brukar vittra sönder till slut. Saknar du T-rör kan du köpa nya hos en vanlig VA-firma.

Slamanläggningar med väldigt små tömningshål
För att kunna tömma en slambrunn behöver tömningshålen vara minst 50 cm i diameter. Det är viktigt att slamtömningspersonalen ser ner i brunnen så att all slamkaka kan sugas ut. En del äldre slamanläggningar har tömningshål som är väldigt små, bara så stora att slangen kan föras ned. Då är det omöjligt för personalen att se vad som sugs ut ur brunnen och det blir alltid slamrester kvar.

För att fixa det behöver slamanläggningar med små tömningshål tömmas med spolbil med jämna mellanrum. Annars lagras slammet tills det inte ryms mer slam i brunnen.

Slamtömning med spolning ingår inte i en vanlig slamtömning utan måste beställas av fastighetsägaren. Vid slamtömning med spolning tillkommer alltid tilläggsavgifter för slamtömningen. Kontakta vår entreprenör Prezero på 026–45 67 800 om du vill beställa eller har frågor om spolning.

Relaterade formulär:

arrow-right