Vilka är motiven för förslaget att höja taxorna till 2024, vad är det som kostar?

Gästrike återvinnare verksamhet ska vara kostnadstäckande. Vi är inte vinstdrivande. Intäkterna av taxorna höjs bara när kommunerna tar beslut om det. Förslaget till beslut om justeringar för år 2024 är i snitt* 4,4 % och för de flesta hushåll innebär det 7-10 kr/månad.

*Avgifterna är miljöstyrande och kan justeras både mer och mindre än snittet 4,4 %, vilket då även påverkar justeringen per månad. Ett hushåll kan ha flera olika taxor vilket också påverkar den totala ökningen.
Höjningen inför 2024 behövs för att täcka en del av Gästrike återvinnares kostnadsökningar i form av bl.a inflationen som ger en allmän kostnadsökning, lönerevision, drivmedelspriser, elpriser och ökade behandlingspriser. Verksamheten har också tydliga och stora krav på att förbättra, göra effektiviseringar och spara motsvarande 1,5 % av verksamhetens kostnader. Vi gör allt vad vi kan för att inte höja taxorna och avgifterna mer än nödvändigt.

Mycket har hänt i omvärlden de senaste åren och inflationen är fortfarande hög. Det gör att kostnaderna nu ökar kraftigt och förbundet har gjort en rambudget för 2024 som visar på att det saknas ca 14 mnkr till nästa år för att få en ekonomi i balans. Av de ca 14 mnkr som saknas föreslås att ca 9,4 mnkr ska täckas med ökade taxor och resterande 4,5 mnkr ska täckas genom effektiviseringar, nya affärer och besparingar

arrow-right