Vad gäller vid hämtning och behandling av filtermaterial?

Filtermaterialet bör bytas vartannat år, men tiden kan variera beroende på belastningen till fosforfällan och storleken.

Som fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare är det ditt ansvar att beställa nytt filtermaterial hos din leverantör och byta filterkassetten. Gästrike återvinnare hämtar sedan filterkassetten med en kranbil. Tänk därför på att placera fosforfällan så det finns en väg fram till den som är anpassad för tunga fordon.

Vändplatser och farbara vägar i anslutning till filterkassetten.

En bra transportväg fram till hämtningsplatsen är viktigt då fordonen är stora och tunga. Att en personbil tar sig fram längs vägen är ingen garanti för att kranbilen kan det. Det är alltid chauffören som gör en bedömning om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma. En farbar väg för våra kranbilar innebär följande:

  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
  • Ingen växtlighet inom 1 meter på vardera sidan av vägbanan.
  • Fri höjd på 4,6 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Ha en hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor tål inte belastning från kranbilen, särskilt inte efter regnperioder eller under våren.
  • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
  • Vändplats skall finnas i anslutning till hämtningsstället. Backning är inte ett körsätt utan skall endast utföras för att vända kranbilen.
arrow-right