Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Vad bör jag tänka på när det gäller mitt nya enskilda avlopp?

Nivåskillnad
Nivåskillnaden mellan botten på avloppsanläggningen och tömningsfordonets uppställningsplats får inte överstiga 5 meter. Anledningen är att det inte går att suga slam hur högt som helst, oavsett utrustning.

Långa slangdragningar
Ett enskilt avlopp bör ha en placering som innebär att slangdragning inte överstiger 10 meter, helst kortare. Fastighetsägare som har ett enskilt avlopp där vi behöver dra slangen längre än 10 meter och/eller där avloppet ligger i ojämn terräng bör överväga åtgärder för att åtgärda detta. Du kan exempelvis gräva ner en fast tömningsledning (max 60 meter) eller lägga en lös slang som kan kopplas på när det är dags för slamsugning.

De kunder som i framtiden har slangdragningar längre än 10 meter riskerar tilläggsavgifter för extrapersonal. Att använda extrapersonal är i dagsläget enda möjligheten att tömma ett enskilt avlopp enligt arbetsmiljöverkets regelverk.

Tunga betonglock
Brunnslocket skall kunna öppnas av en person. Det får därför inte vara för tungt eller för svårt att öppna. Om locket skall lyftas av helt och hållet får det inte väga mer än 15 kg. Om det enkelt kan dras åt sidan utan att lyftas kan en dragkraft på 35 kg vara acceptabelt. Då ska locket även ha någon form av handtag.

Många brunnslock av betong väger för mycket. Vill du ersätta ditt betonglock finns det lätta lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din slambrunn. Du hittar dessa enklast om du söker på ”Lätta brunnslock” på internet.

Om du av olika anledningar inte vill byta ut ditt tunga brunnslock måste du ordna med ett tillfälligt lätt brunnslock under perioden som din slambrunn skall tömmas. Du som fastighetsägare ansvarar för att detta tillfälliga lock är säkert så att inte människor eller djur kan trilla ned i brunnen.

Vändplatser och farbara vägar i anslutning till det enskilda avloppet
En bra transportväg fram till ditt enskilda avlopp är viktigt då slamsugningsfordon är stora och tunga. Att en personbil tar sig fram längs vägen är ingen garanti för att slambilen kan det. Det är alltid chauffören som gör en bedömning om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma. En farbar väg för slamsugningsfordon innebär följande:

Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
Ingen växtlighet inom 1 meter på vardera sidan av vägbanan.
Fri höjd på 4,6 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
Ha en hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. Slambilen väger mellan 16–26 ton beroende på last. Gräsbevuxna ytor tål inte denna belastning, särskilt inte efter regnperioder eller våren.
Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
Vändplats skall finnas i anslutning till ditt enskilda avlopp. Backning är inte ett körsätt utan skall endast utföras för att vända slambilen.

arrow-right