Hur påverkas övriga taxor?

 • Latrin höjs med 100 kr/behållare. T ex från 600 kr till 700 kr för enskild hämtning.
 • Extrahämtningen blir i snitt 50 kr dyrare per kärl och 250 kr dyrare per container/bottentömmande. T ex Kärl upp till 240 l ökar från 100 kr/150 kr.
 • Extrahämtningen för fritidshus med osorterat ökar från 150 kr/tillfälle till 200 kr/tillfälle.
 • Övriga transportavgifter, framkörningsavgifter höjs med ca 17-28 % beroende på typ av transport.
 • Taxan för tillfälliga verksamheter justeras och blir kostnadstäckande. Gäller utställning, hyra och hämtning samt behandling. T ex blir utställning och hämtning av en stor container 19 % dyrare och behandlingen 35 % dyrare.
 • Taxan för komprimatorer, specialbehållare och matavfallstank justeras och blir kostnadstäckande. Gäller hämtning och behandling. T ex höjs hämtningsavgiften för restavfall med 22 % och behandlingsavgiften med 35 %.
 • Sanktionsavgifter vid försvårad hämtning justeras med ca 20 %. Den här hämtningen har påverkan på arbetsmiljö och tar extra tid att utföra.
 • Taxan för sjöhämtning har varit kraftigt underfinansierad de senaste åren. Ökade kostnader för sjötransporter samt underhåll av hämtningsplatser och pråmar är anledningen. Höjs så att avgifterna blir kostnadstäckande. Från 450 kr till 1 125 kr.
 • Administrativa avgifter justeras delvis. T ex uppehåll i hämtning innebär att kunderna varken betalar grundavgift eller hämtningsavgift under uppehållet. För att täcka in administrera kostnader samt att bidra till att systemet bibehålls höjs avgiften från 300 kr/uppehållsansökan till 400 kr för fritidshus och 600 kr för småhus.
 • Hämtning av grovavfall, farligt avfall och elavfall höjs mellan 16-25% med anledning av ökade transportkostnader.
 • Taxan för trädgårdsavfall och returpapper är oförändrad.

 

*Viktbaserad taxa så höjningen varierar, angivet belopp avser en tömning av 2 m3.

arrow-right