Varför ökar kostnaden så mycket för kunder med enskilt avlopp och/eller fettavskiljare i avfallstaxan 2023?

Taxorna inom enskilt avlopp för slam samt fettavskiljare är taxor som ska vara kostnadstäckande för den verksamheten. Här har det skett kraftiga kostnadsökningar de senaste åren som inte har justerats i avgifterna. Anledningen till kostnadsökningarna är främst ökade kostnader för behandlingen av fett som är problematiskt, men även kraftigt ökade kostnader för transporter och stigande drivmedelspriser.

arrow-right