Höjd avgift för tömning av hushållsavfall,
latrin, slam och fett 2017

Från och med januari 2017 har vi höjt avfallstaxan. Orsaken är bland annat ökade avfallsmängder gällande hushållsavfall, den negativa inverkan på miljön som hämtning av latrintunnor innebär samt den tillfälliga behandlingslösningen av slam och fett.

Nya avgifter från och med 2017-01-01
För hushållsavfall höjer vi grundavgiften med 15-50 kronor per år och latrinhämtningen höjs med 100 kronor per tunna. Kunder med enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare får en höjning med i snitt 190-220 kr/tömning.

Avfallstaxa 2017

FRÅGOR & SVAR
Hur påverkas jag/min verksamhet med hushållsabonnemang?

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter. År 2017 höjs avgiften med 15-50 kr per år

  • Villa – 50 kr/år, total kostnad 1300 kr/ år eller säsong
  • Radhus 40kr/år, total kostnad1020 kr/ år eller säsong
  • Lägenhet 25 kr/år, total kostnad 615 kr/ år eller säsong
  • Fritidshus 15 kr/år, total kostnad 365 år/säsong är
  • Verksamhet 15 kr/år, total kostnad 390 kr/ år eller säsong

Läs mer om hushållsabonnemang här.

Hur påverkas jag med Latrinabonnemang?

Från och med år 2017 kommer avgiften för latrinhämtning att höjas med 100 kr per latrintunna. Det miljöstyrande beslutet är en del av vårt arbete för en värld som räcker längre.

Läs mer om Abonnemang för latrin här.

Hur påverkas jag med abonnemang för slam & fett?

Behandlingspriset höjs med 60 kr per ton (från 325 kr/ton till 385 kr/ton) och tömningsavgiften höjs med 70 kr per tillfälle. Tömning upp till 8 m3 höjs från 310 kr till 380 kr. Tömning över 8 m3 höjs från 880 kr till 950 kr. De flesta kunderna får en höjning på mellan + 190-220 kr per tömning.

 

Avgifter inför 2017

Typ Volym

anläggning

Tömningsavgift

kr/tillfälle

Behandling

kr/ton

Ordinarie schemalagd tömning < 8 m3 380 385
Ordinarie schemalagd tömning > 8,1 m3 950 385
Tömningsställe två på samma fastighet 360 385
Eget schema 1-2 tömningar/år < 8 m3 710 385
Eget schema 1-2 tömningar/år > 8,1 m3 1280 385
Eget schema > 3 tömningar/år < 8 m3 380 385
Eget schema > 3 tömningar/år > 8,1 m3 950 385

Läs mer om Slam & fett här.

Varför höjer ni taxan för slam och enskilda avlopp?

Slammet tas i dagsläget omhand i en tillfällig behandlingsanläggning som medför högre kostnader under ett par år. Ett arbete pågår för att skapa en framtida långsiktig behandlingsanläggning tillsammans med Sandviken Energi AB. Den har blivit försenad på grund av överklaganden, men beräknas tas i drift hösten 2017. När den nya anläggningen är i full drift räknar vi med att avgifterna kommer stabiliseras

Taxan ändrades ju även inför 2016, varför?

Inför 2016 ändrades avgiften för tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare från att ha varit baserad på olika volymklasser till att baseras på tömd vikt i respektive anläggning. Detta innebar att vissa anläggningar fick en kostnadsökning och andra anläggningar fick en prissänkning. Den nya strukturen är mer rättvis och innebär att man betalar utifrån hur mycket slam/fett som töms

Har de sena tömningarna med avgiftshöjningen att göra?

De försenade tömningarna av slambrunnar på flera områden har inget med avgiftshöjningen att göra. Vi beklagar för de eventuella problem de medfört. De beror på att vi brustit i rutiner och uppföljning mot vår entreprenör som utför tömningarna. Detta ärende har högsta prioritet hos oss och vår entreprenör.

Varför höjer ni både behandlingspriset och tömningspriset?

Varje avfallstaxa ska finansiera sig själv och ger inte något överskott. Den tillfälliga behandlingsanläggningen består dels av en fast kostnad för investering i en anläggning, dels rörliga driftskostnader och dels personal som sköter anläggningen. De ökade kostnaderna hänförs till alla tre delarna, och främsta anledningen är att behandlingsprocessen kräver mycket manuella åtgärder och därmed högre kostnader. De ökade kostnaderna är med andra ord både av fast och rörlig karaktär. Taxan för slam och fett är också uppdelad i en rörlig behandlingsavgift och en fast tömningsavgift. Behandlingsavgiften ska täcka alla våra rörliga kostnader och tömningsavgiften ska täcka våra insamlingskostnader (transporter och entreprenadersättning), fasta anläggningskostnader samt planering och ledning. Vi har därför täckt våra ökade kostnader genom att höja både behandlingsavgiften och tömningsavgiften.

Vad menas med att taxan kommer att stabiliseras när den nya anläggningen i Järbo är på plats?

Vi höjer taxan för slam och fett nu så att den täcker de kostnader vi har idag. Den nya anläggningen som tas i drift senhösten 2017 blir en stabil anläggning både miljömässigt, driftsmässigt och kostnadsmässigt. Hur avgifterna kommer se ut är det däremot för tidigt att säga. Det kommer den ekonomiska uppföljningen visa när anläggningen väl är i drift. Principen är att taxan ska vara kostnadstäckande och inte ge något överskott.

Hur löste Gästrike återvinnare behandlingen innan den här temporära lösningen i Hedåsen. Varför kostar det plötsligt mer?

Fram till och med årsskiftet 2015/2016 hade vi ett långt avtal med en underentreprenör som skötte både insamlingen och behandlingen av slam och fett. Det var ett bra avtal kostnadsmässigt. I god tid innan avtalet gick ut gjorde Gästrike återvinnare en ny upphandling på insamling och behandling av slam och fett, men det vinnande anbudet var alldeles för högt så Gästrike återvinnare avbröt upphandlingen för att hitta en mer kostnadseffektiv lösning. Gästrike återvinnare ingick istället ett samarbete med Sandviken Energi och kommer bygga en ny miljöriktig, långsiktig behandlingsanläggning i Järbo, strax norr om Sandviken. Den nya anläggningen planeras vara i drift under senhösten 2017. Nu under ca två år har vi därför en tillfällig behandlingslösning i Hedåsen i Sandviken som tyvärr kostar mer än vi hade planerat. Därför behöver vi nu höja taxan inför 2017. Våra förhoppningar är att kostnaderna för den nya anläggningen i Järbo kommer vara mer stabil och inte förorsaka några stora svängningar i taxan.

Kommer ni sänka avgiften när den nya behandlingsanläggningen är igång?

Den nya behandlingsanläggningen kommer att vara en stabil anläggning både miljömässigt, driftsmässigt och kostnadsmässigt. Vi kommer göra ekonomiska uppföljningar när den nya anläggningen är i drift. Vi höjer taxan nu så att den täcker våra kostnader som vi har idag. Vår förhoppning är såklart att taxan inte behöver justeras nämnvärt framåt.