Ny avfallstaxa 2018

Kommunfullmäktige i samtliga Gästrike återvinnares medlemskommuner har nu beslutat om höjd avfallstaxa för 2018. Den nya taxan ska bekosta kraftigt höjda priser på avfallsförbränning och styra till bättre sortering av hushållssoporna och gäller från 1 januari 2018.

Taxan blir mer miljöstyrande vilket t ex innebär att skillnaden blir större mellan kunder som sorterar ut sitt matavfall mot de som inte sorterar sitt matavfall. Höjningarna varierar beroende på kundkategori. För det vanligaste villaabonnemanget med sortering och hämtning varannan vecka innebär det en höjning med ca 17 kr per månad och hushåll.

Till avfallstaxa 2018

Har du funderingar kring den nya taxan är vår förhoppning att du hittar svaret längre ner på sidan. Annars får du gärna kontakta oss på e-post info@gastrikeatervinnare.se eller på telefon 020-63 00 63.

FRÅGOR & SVAR
Hur påverkar det här mig?

Den nya taxehöjningen påverkar kunder olika beroende på om man sorterar, storlek på kärl och hämtningsintervall.

Avfallstaxa 2018 ser i korthet ut så här:

 • En ökad miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet, vilket innebär att de främsta höjningarna är på de rörliga hämtningsavgifterna.
 • Grundavgifterna höjs för radhus, lägenheter och fritidshus. Ingen höjning för villor.
 • Konsekvenserna för hushållen blir ungefär:
  • Villa som sorterar: höjning med ca 200 kr/år/hushåll
  • Lägenhet: höjning med ca 130 kr/år/hushåll
  • Fritidshus: höjning med ca 300 kr/år/hushåll (taxan för fritidshus i våra kommuner är idag bland de lägsta i Sverige)
  • De som inte sorterar för en betydligt större ökning och en tydlig miljöstyrning.
 • Avgifter för extrahämtningar och felsorteringar höjs markant för att markera miljöstyrningen.
 • Avgifter för enskilda avlopp och fettavskiljare indexeras mot avfallsindex för slaminsamling med 3,19 % och innebär i snitt en höjning på 35-50 kr/tömning.
 • Avgiften för latrin höjs med 100 kr/kärl.
 • Övriga avgifter har setts över och justerats till rådande kostnadsläge, index. Flertalet av hämtningsavgifterna har inte höjts på 10 år.
 • Administrativa avgifter har setts över och justerats.
 • De sammanlagda avgiftshöjningarna beräknas ge förbundet en intäkt på 10 miljoner kronor. 8 miljoner av dessa är direkt hänförliga till ökade priser för avfallsförbränning.
 • Du kan läsa mer ingående om hur det påverkar dig personligen i förslaget längre upp på sidan.
Varför höjer ni avgifterna för hushållsavfall 2018, vad är det som kostar?

Höjningen av avgifterna för hushållsavfall beror till största delen på kraftigt ökade kostnader för förbränning av restavfall. Gästrike återvinnare har under några år haft ett mycket fördelaktigt avtal för avfallsförbränning som nu upphör.

En annan förklaring till behovet av höjning är att mängden restavfall ökar och att många hushåll inte sorterar som de borde. I den plockanalys som genomfördes av Gästrike återvinnare hösten 2015 kunde man se att i genomsnitt 2/3 av hushållens soppåsar är felsorterat. Ungefär 1/3 är matavfall och 1/3 är förpackningar och tidningar som hade kunnat tas tillvara och återvinnas istället. Det är en stor potential både för ökad miljönytta och för ekonomiska besparingar.

 

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?

Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. Att gå från att inte sortera till att börja sortera. T.ex. genom att gå ner från 190 l till 140 l kärl med restavfall med hämtning varannan vecka minskar årskostnaden med 290 kr. Genom att glesa ut hämtningsintervallet på restavfall från varannan vecka till var fjärde vecka minskar årskostnaden med ytterligare 233 kr.

Kontakta gärna vår kundservice för tips och råd på e-post info@gastrikeatervinnare.se eller på telefon 020-63 00 63.

Vad menar ni med att utsorteringen av matavfall och förpackningar är för dålig?

I genomsnitt 2/3 av det som ligger i soppåsarna med restavfall är felsorterat och den bilden ser vi i hela Sverige och inte bara i vår region. Det är matavfall som skulle ha sorterats och gått till rötning och blivit biogas och biogödsel. Det är också förpackningar och tidningar som skulle ha återvunnits till nya saker. I ton räknat handlar det om 17 000 ton som är fel.

Blir det billigare om man sorterar?

Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Det är också viktigt att sortera sina tidningar och förpackningar till återvinning. Då blir det mindre mängder i kärlet för restavfall och du kan ha ett mindre kärl och/eller hämtning mer sällan. Billigare för dig och bättre för miljön!

 

Vad ingår i grundavgiften?

Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

Vad ingår i hämtningsavgiften?

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling, transport och behandling (t ex rötning och förbränning) av matavfall och restavfall. Nivån beror på val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Hur ligger avgifterna till jämfört med andra kommuner?

Avgifterna i vår region ligger runt genomsnittet i Sverige. Avgifterna för villor ligger något högre än genomsnittet, avgifter för lägenheter lägre än genomsnittet och avgifter för fritidshus bland de lägsta i landet.

När vi jämför taxenivåer med andra kommuner är det viktigt att känna till att det finns många aspekter som påverkar taxan, och som gör att taxor inte är helt lätt att jämföra rakt av. Aspekter som påverkar kostnader och avgiftsnivå är bland annat:

 • Geografi – stad, landsbygd med långa avstånd, transportsträckor
 • Utsortering av matavfall eller inte
 • Sorteringslösningar: flerfackssystem, optisk sortering eller annat
 • Hur utbyggd servicen med återvinningscentraler är

 

Varför inför ni en avgift vid uppehåll i hämtning?

Uppehåll i hämtningen innebär en hel del administrativt arbete, med att ställa om i abonnemanget och göra om körlistor till chaufförerna som hämtar. Det kräver en annan typ av planering än kunder med fasta abonnemang. För att täcka dessa merkostnader tas en administrativ avgift ut. Avgiften är per tillfälle och inte per år. Nytt inför 2018 är möjligheten att söka uppehåll för upp till 5 år.

Hur mycket dyrare blir det med extra hämtningar och överfyllda kärl?

För att minska mängden avfall vill vi få ner antalet extrahämtningar i vår miljöstyrande taxa. Extrahämtningar och överfyllda kärl innebär en merkostnad för förbundet genom onödiga transporter, mer behandlingskostnader och extra arbete för chaufförerna.

Vid ordinarie hämtning, för 1 190 liters kärl med restavfall höjs avgiften från 55 kr till 100 kr. För 1 190 l kärl med osorterade sopor höjs avgiften från 85 kr 250 kr. För 1 660 liters kärl med restavfall höjs avgiften från 140 kr till 200 kr och ett osorterat 660 liters kärl från 185 kr till 500 kr. Vid hämtning utöver ordinarie tur tillkommer en transportavgift.

Det är billigare att ha hämtning var fjärde vecka än varannan vecka, men varför är det inte halva priset?

Våra kostnader är inte halverade bara för att hämtningen är var fjärde vecka istället för varannan vecka.

Hämtningsavgifterna ska täcka våra kostnader för transporter, tömning och behandling. Vår logistik med körrutter över hela regionen är avancerad och även om vi hämtar kärlen var fjärde vecka istället för varannan vecka så kör vi ändå förbi, och tömningen av matavfallet kan inte förlängas till var fjärde vecka av miljöskäl. Priset för hämtning var fjärde vecka är därför satt till 60 % av priset jämfört med priset för varannan vecka.

Vad menas med en mer miljöstyrande taxa?

De kunder som ur ett miljöperspektiv gör rätt val ska även betala mindre än de som gör mindre bra val ur ett miljöperspektiv. Rätt val ur ett miljöperspektiv innebär i vårt förslag att man t ex sorterar mer och/eller minskar sin mängd avfall.